# Kjeldebruk

God forsking bygger vidare på eksisterande kunnskap, det er dette me kallar kjeldebruk. Når du skriv akademiske tekstar blir det forventa du viser til gode kjelder. Utan bruk av relevant kunnskap står oppgåva di på bar bakke.

Video thumbnail

Å nytte relevante vitskaplege kjelder er ein sentral del av skriveprosessen. Kva kjelder som er best å nytte vil varie frå fag til fag, og frå oppgåve til oppgåve. Aktuelle kjelder kan vere alt frå bøker og artiklar til ulike nettsider, nyhende og kart. Bruk problemstillinga til å orientere deg. Snakk gjerne med rettleiar, medstudentar og andre fagfolk for å finne ut kva kjelder som er gode innnan ditt fagfelt.

# Kvifor skal ein referere til andre sitt arbeid?

Undervegs i oppgåva di skal du nytte kjeldetilvisningar. Kjeldetilvisinga viser lesaren vidare til referanselista, der ein finn fullstendig informasjon om opphavsperson, årtal og utgjevar. Dette gjer det i sin tur mogeleg for lesaren å enkelt finne tilbake til kjelda.

Nøyaktig dokumentasjon av kjelder gjer lesaren i stand til raskt å:

  • finne tilbake til kjeldene
  • kontrollere fakta og etterprøve resultata
  • setje seg inn i emne

Korrekt føring av kjeldehenvisningar og referanseliste er avgjerande for å unngå plagiat. Plagiat er å ha framstilt andre sine resultat, tankar, idear eller formuleringar som om dei var dine eigne. Dette reknast som intellektuelt tjuveri ifølgje åndsverksloven. Omfattande og/eller medvite plagiat reknast som fusk, og vil få uheldige følgjer for deg som student.

Oppdatert: 29. juni 2020