S&S » Skriving » Struktur og argumentasjon
Skriv ut

Struktur og argumentasjon

Strukturen er «skjelettet» som holder de ulike oppgavedelene sammen i riktig forhold til hverandre. For å lage god sammenheng og flyt, er det viktig å forstå hvilken funksjon de ulike kapitlene har i forhold til hverandre. Alt du skriver i oppgaven, skal nemlig fylle en hensikt. Her får du råd om hva de ulike kapitlene i en oppgave bør inneholde, med vekt på deres funksjon.

En god oppgave kjennetegnes av at:

  • Alle spørsmål som reises, er besvart eller belyst
  • Leseren forstår hvor forfatteren vil til enhver tid
  • Alt som er redegjort for, har en funksjon
  • Teorien brukes til å analysere (tolke) data
  • Metodekapitlet er konkret
  • Drøftingen bringer sammen empiri, teori og metode
  • Funnene kommer til sin rett
  • Konklusjonen følger av det som er sagt

Det er mange måter å strukturere en oppgave på. Tidlig i studiet, for eksempel på Examen philosophicum, er det vanlig med «redegjør og drøft»-oppgaver. I helsefag og naturvitenskapelige fag brukes modellen IMRoD (fra engelske IMRaD: Introduction. Methods, Results, and Discussion). I samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag står man mer fritt.

Det finnes også mye god litteratur om oppgaveskriving, prøv å søke i Oria.

Sist oppdatert: 26. juni 2018

Til toppen