S&S » Skriving » Skriveprosessen » Kom i gang å skrive
Skriv ut

Kom i gang å skrive

Snakk gjerne om oppgaven med medstudenter og andre som vil høre på. Det kan være veldig klargjørende å sette ord på ideene dine. Hvorfor synes du at dette temaet er interessant? Hvilke problemstillinger ser du for deg? Hvordan kan problemstillingen(e) besvares? Hva ser du for deg at du vil komme fram til? Å presentere utkast for medstudenter er også en utmerket måte å komme i gang på.

Tenk og skriv

Det er viktigere å komme i gang, enn å ha full kontroll på produktet. Det finnes ulike skriveteknikker du kan bruke for å utvikle dine første ideer om et emne. Prøv for eksempel idémyldring, tankekart, tenketest og hurtigskriving som er beskrevet nedenfor. Når du begynner å skrive, vil du trolig oppleve at prosjektet blir mye klarere for deg.

Begynn gjerne å skrive om det du syns er gøy. Skriv gjerne bare litt om gangen. Hvis du tar pauser FØR du har skrevet deg helt tom, er det lettere å ta opp igjen tråden. Presenter gjerne teksten din for andre, for eksempel i skrivegrupper, og be om tilbakemeldinger selv om du ikke er helt fornøyd enda. Gode forfattere bruker tid på å revidere, og må ofte restrukturere tekstene sine flere ganger. Se

Det er (minst) to strategier for å strukturere en tekst:

Tekst før struktur

 • Skriv ned alt du vet om emnet
 • Les gjennom det du har skrevet, og ordne teksten i avsnitt ved hjelp av stikkord/overskrifter
 • Ut fra dette strukturerer du teksten

Struktur før tekst

 • Her lager du en disposisjon før du går i gang med å skrive
 • Så fyller du inn tekst i disposisjonen, punkt for punkt
 • Disposisjonen justeres underveis

En skriveprosess kan ha ulike former. Det er viktig å finne ut hvordan du fungerer best. Pleier du å gå og «ruge» i lang tid, for så å skrive ut en mer eller mindre ferdig tekst rett før innleveringsfristen? Eller trenger du å komme i gang raskt, og deretter bruke tiden til å strukturere, skrive om og bygge ut utkastet ditt? Vær trygg på arbeidsmåten din!

 

Oppstartsteknikker

Nedenfor er noen ulike teknikker som kan brukes for å nærme seg en problemstilling og disposisjon for oppgaven.

Idémyldring

Idémyldring er et godt redskap for å få oversikt over hva du vet om et tema og hva du trenger å finne ut mer om. Det kan også brukes til å avgrense et tema og lage utkast til disposisjon. Skriv ned alle assosiasjoner du har til temaet uten å sensurere deg selv. I løpet av idémyldringen vil det komme frem stikkord og setninger som du kan arbeide videre med.

 • skriv ord og setninger
 • tegn figurer
 • notér interessante boktitler, rapporter og ulike typer data

Ideer kan dukke opp når som helst – ha alltid penn og papir tilgjengelig!
Idémyldring er en privat tekst, som skal gi skrivelyst.

Tips! Mangler du penn og papir, har du kanskje en mobil i hånden. Skriv ideen du fikk som en tekstmelding, eller les det inn på taleopptak.

Tankekart

 • Skriv hovedideen din midt på arket
 • Tegn linjer eller grener fra hovedideen og skriv nøkkelord på hver linje
 • Legg til mindre linjer og grener med detaljer
 • Skriv ned ideene slik de faller deg inn – vær spontan!
 • Se etter forbindelser og sammenhenger som kan markeres på kartet
Tankekart om grønn markedsføring

Tankekart om grønn markedsføring

Tips:

 • Bruk farger for å markere temaer og relasjoner, og for å framheve tanker
 • Bruk bilder eller symboler
 • Bruk små bokstaver. Små bokstaver leses og huskes bedre enn store bokstaver

(Kilde: Learning Support Services (2004) Skills for Learning [CD-ROM]. Leeds: Leeds Metropolitan University Library).

Tenketekst

En tenketekst er en privat og kreativ tekst som kan hjelpe deg i gang med skriveprosessen. Tenkeskriving er skriving for å lære, for å få ideer og for å engasjere. Ved å skrive uten tanke på produktet, kan du oppdage nye muligheter i emnet du fokuserer på.

 • Skriv ned alt du vet om emnet i en mer eller mindre sammenhengende tekst
 • Fokuser på innholdet i teksten din
 • Skriv uten å ta stilling til tekstens form. Målet er å få fram ideer og tanker uten kritiske blikk

Hurtigskriving

Hurtigskriving er en metode for å skrive en tenketekst; også her er målet å få i gang skriveprosessen.

 • Skriv et sentralt ord fra oppgaven din som overskrift
 • Skriv uten stans mellom 10-30 minutter uten å løfte fingrene fra tastaturet- eller pennen fra papiret
 • Etterpå leser du igjennom teksten din og strukturerer setningene
 • Skriv gjerne stikkord i margen og del teksten inn i mindre biter

Fra tema til problemstilling

Det er flere måter å starte en skriveprosess på, men det kan være lurt å utarbeide en foreløpig problemstilling nokså tidlig. Noen er så heldige at de vet akkurat hva de vil undersøke før de begynner. De fleste må tenke, notere, gjøre litteratursøk og lese en del før de formulerer problemstillingen sin, og mange må justere den underveis.

Når du arbeider med å forme en problemstilling, kan du gjerne starte med en idémyldring. Skriv ned alle de spørsmålene du kommer på – det å være kritisk og luke ut kommer etter hvert. Når du orienterer deg i emnet, blir du gradvis i stand til å stille mer presise spørsmål. Kanskje dukker det opp nye spørsmål og vinkler du ikke hadde tenkt på. Tenk og kjenn etter: Hva interesserer deg? Hva engasjerer deg mest? Formuler dette i fulle setninger som senere kan danne utgangspunkt for en innledning.

EKSEMPEL
La oss si temaet du er interessert i er miljøvennlighet som markedsføringsstrategi. Spørsmål du stiller innledningsvis kan for eksempel være: Lønner det seg for bedrifter å markedsføre seg som miljøvennlige? Hva skal til for at kundene opplever at en bedrift, vare eller tjeneste er miljøvennlig? Fører et nytt miljøvennlig produkt i produktporteføljen til at kundene også opplever at bedriftens øvrige produkter er mer miljøvennlige? Hva er effektene av å komme inn i en merkeordning? Hva gjør bedrifter for å framstå som miljøvennlige, og hvordan virker det? Hva vil det si at en bedrift er bærekraftig? Følger det noen spesiell etisk forpliktelse med slik markedsføring? Appellerer slik markedsføring til noen spesielle grupper? Hva kjennetegner miljøbevisste kunder? Er miljøbevisste forbrukere mer eller mindre kritiske enn andre? Er det samsvar mellom forbrukernes holdninger og de faktiske valgene deres? Hvordan endre konsumentenes miljøskadelige vaner? Hvordan påvirker konsumentenes personlige og sosiale identitet de valg de gjør av miljøvennlige produkter? Så gjør du brede litteratursøk for å orientere deg i faglitteraturen. Mulige søkeord kan være:

NORSK ENGELSK
merkevare, merkevarebygging branding
kundeatferd consumer behaviour
kundetilfredshet satisfaction
troverdighet/kredibilitet credibility
tillit trust
holdninger attitudes
vaner habits
bærekraftig sustainable
grønn green
økologisk organic, ecological
miljømerking eco-labelling, environmental labelling
sertifikat, sertifisering certificate, certification
sosial identitet social identity
segmentering segmentation
ansvarlige bedrifter corporate social responsibility

Kombiner søkeordene dine i aktuelle databaser.

Når du har orientert deg i fagfeltet og skumlest litt her og der, må du snevre inn temaet, og finne ditt fokus.

Tenk på: Hva har du mest lyst til å jobbe med/finne ut mer om? Hvilke spørsmål er det mulig å besvare? Hva slags metoder kan du bruke? Hvor mye tid har du til rådighet? Hva er gjort før? Finnes det datagrunnlag, markedsundersøkelser e.l. eller må du lage noen selv? Skal du ta utgangspunkt i ett eller flere bestemte eksempel (case) – gode eller dårlige? Skal du begrense deg til ett bestemt marked/en produkttype?

 • Gjør mer spesifikke litteratursøk i bibliotekets databaser
 • Se/søk i kildelisten til sentrale artikler og bøker
 • Se på andre masteroppgaver
 • Snakk med andre: venner, medstudenter, foreleser, veileder – du vil ofte få nyttige (om enn ubehagelige) spørsmål og innvendinger, og det kan hjelpe deg å tenke gjennom ting på nytt

Formuler problemstillingen din som et spørsmål. Ofte kalles problemstilling også forskningsspørsmål!

Eksempler på overordnede forskningsspørsmål kan være:

 • Lønner det seg for bedrifter å markedsføre seg som miljøvennlige?
 • Hva kjennetegner god/vellykket, grønn markedsføring?
 • Hva kjennetegner miljøbevisste forbrukere?
 • Hvordan endre kundenes atferd i retning mer miljøvennlig konsum?

Som regel er det nødvendig å spesifisere akkurat hva det er du vil undersøke i ett eller flere underspørsmål. Det kan for eksempel være ett av disse:

 • Har miljøvennlige bedrifter bedre lønnsomhet og mer positiv aksjekursutvikling enn andre bedrifter?
 • Hvilke effekter har det på kundeatferd å appellere til sosiale normer i markedsføring av miljøvennlige produkter?
 • Hvilke effekter har vaner og holdninger på konsum av grønne produkter?
 • Hva kjennetegner kundegruppene hvor grønn markedsføring synes å ha størst appell?
 • Hvorfor oppfattes bedrift A som mer troverdig enn bedrift B i miljøspørsmål?
 • Hvilken effekt har «miljømerking» (f.eks. Miljøfyrtårn, Svanemerket, EU Ecolabel) på kunders holdninger og atferd?

 

Martin Roa Skramstad

Motivasjon fra engasjement (og vice versa)
Søk & Skriv har snakket med masterstudenten Martin Roa Skramstad om det å utvikle problemstilling for masteroppgaven.

Videre lesing: Bean, J.C. (1996) Engaging ideas: the professor’s guide to integrating writing, critical thinking, and active learning in the classroom. San Francisco, California: Jossey-Bass.
Christie, N. (1983) Tolv råd om skriving. Oslo: Universitetet i Oslo, Kvinneretten.
Dysthe, O. og Kjeldsen, J.E. (1999) Skriveråd for studenter.  Læring ved universitetet, nr. 1/99. Bergen: Universitetet i Bergen.

 

Sist oppdatert: 29. juni 2018

Til toppen