S&S » Om Søk & Skriv » Referanser
Skriv ut

Referanser

Referanser

American Psychological Association (2010) Publication manual of the American Psychological Association. 6. utg. Washington, D.C.: American Psychological Association.

Aveyard, H. (2007) Doing a literature review in health and social care: a practical guide. Maidenhead: Open University Press.

Bean, J.C. (1996) Engaging ideas: the professor’s guide to integrating writing, critical thinking, and active learning in the classroom. San Francisco, California: Jossey-Bass.

Benum, E. (2003) Universiteter, akademisk integritet og kommersialisering. Nytt Norsk Tidsskrift, 20 (1), s. 54-72.

Brodersen, R.B., Bråten, F.J., Reiersgaard, A., Slethei, K. og Ågotnes, K. (2007) Tekstens autoritet: tekstanalyse og skriving i akademia. Oslo: Universitetsforlaget.

Carroll, J. og Zetterling, C.-M. (2009) Guiding students away from plagiarism [Internett]. Stockholm: KTH Learning Lab. Tilgjengelig fra: <http://people.kth.se/~ambe/KTH/Guidingstudents.pdf> [Lest 5. september 2015].

Christie, N. (1983) Tolv råd om skriving. Oslo: Universitetet i Oslo, Kvinneretten.

De nasjonale forskningsetiske komiteene (u.d.) Etiske retningslinjer [Internett]. Tilgjengelig fra: <https://www.etikkom.no/> [Lest 20. august 2015].

Dysthe, O. og Kjeldsen, J.E. (1999) Skriveråd for studenter. Læring ved universitetet, nr. 1/99. Bergen: Universitet i Bergen.

Dysthe, O. og Lied, L.I. (1999) Skrivegrupper. Læring ved universitetet, nr. 2/99. Bergen: Universitetet i Bergen.

Dysthe, O., Hertzberg, F. og Hoel, T.L. (2010) Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning. 2. utg. Oslo: Abstrakt forlag.

Førland, T.E. (1996) Drøft: lærebok i oppgaveskriving. Oslo: Ad notam Gyldendal.

Haraldstad, A.-M.B. og Christophersen, E. (2008) Litteratursøk og personlige referansedatabaser. I: Laake, P., Olsen, B.R. og Benestad, H.B. red. Forskning i medisin og biofag. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk, s. 147-186.

Hyldegård, J., Lund, H., Moring, C., Pors, N.O. og Schreiber, T. (2011) Studerende, læring og webtutorials: en analyse af 3 norske læringssystemer [Internett]. København: Det informationsvidenskabelige akademi. Tilgjengelig fra: <http://pure.iva.dk/files/31062163/Studerende_l_ring_og_webtutorials.pdf> [Lest 15. juni 2011].

Kavli, S., Mitternacht, S., Seland, E.H. og Solheim, B. (2014) Søk & Skriv: hjelp til skriving og etisk kjeldebruk i høgare utdanning. Bibliotheca Nova, (2), s. 22-33.

Learning Support Services (2004) Skills for Learning [CD-ROM]. Leeds: Leeds Metropolitan University Library.

Leeds Beckett University (2014) Quote, unquote: a guide to Harvard referencing. 2. rev. utg. Leeds: Leeds Beckett University.

Leth, G. og Thurén, T. (2000) Källkritik för Internet. Rapport 177. Stockholm: Styrelsen for psykologiskt försvar. Tilgjengelig fra: <https://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/K%C3%A4llkritik%20f%C3%B6r%20Internet.pdf> [Lest 2. februar 2012].

Rienecker, L. og  Stray Jørgensen, P. (2012) Den gode oppgave – håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 4. utg. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Rumsey, S. (2008) How to find information: a guide for researchers. 2. utg. Maidenhead: Open University Press.

Schimel, J. (2012) Writing Science: how to write papers that get cited and proposals that get funded. Oxford: Oxford University Press.

Vaage, S. (2001) Perspektivtaking, rekonstruksjon av erfaring og kreative læreprosessar: George Herbert Mead og John Dewey om læring. I: Dysthe, O. red. Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag, s. 129-150.

 

Sist oppdatert: 13. oktober 2015

Til toppen