# Korleis skal ein referere?

Korleis kjeldetilvisingar og referanseliste skal sjå ut, vil avhenge av kva referansestil du nytter. Kva referansestil som er aktuell vil variere frå fag til fag. Nokon står fritt til å velje, medan andre har ein bestemt referansestil dei skal følgje. Kva stil som nyttast innan di studieretning vil du finne i studieplaner, få vite av faglærarar eller ved å sjå på tidlegare studentoppgåver. Når du har valgt ein referansestil er det viktig at du følger denne konsekvent.

På Søk & Skriv viser vi stilane APA, 7. utgåve, Chicago med fotnoter, Chicago, forfatter-år, Harvard, MLA og Vancouver.

Forkortingar

Det blir nytta ein del standardforkortingar ved utforming av referanseliste og kjeldehenvisningar. Nedanfor nemner vi ein del av dei. Hugs at forkorta versjoner av ord alltid skal ha punktum etterpå.

 • b. bind.
 • anon. Anonym. Denne nyttes når forfatteren er ukjend.
 • ca. Cirka. Nyttes for omtrentlege tidspunkt. For eksempel ca. 1978.
 • et al. et alii/og andre/med fleire. Nyttes for å forkorte forfatterlista.
 • Kap. Kapittel
 • red. Redaktør(er)
 • rev. utg. Revidert utgåve. Nyttes når ein bok er ein revidert utgåve.
 • s. eller ss.* Side®
 • Suppl. supplement. Nyttes for eksempel ved ekstra hefte av tidsskrift.
 • u.d. Utan dato. Nyttes ved henvisning til kjelder utan publiseringsdato.
 • Utg. Utgåve

Meir om forkortingar på Språkrådet

# Sitat

Somme tider kan det vere aktuelt å hente informasjon eller tekst frå andre inn i eigen tekst. Når du brukar tekst frå andre inn i dein eigen er dette å sitere. Det kan vere eit godt grep og eit nyttig tilskot til teksten din, men det gjeld å ha tunga beint i munnen.

# Direkte sitat

Direkte sitat er ei heilt ordrett attgiving. Døme kan vere definisjonar, særleg gode formuleringar eller utsegn til vidare drøfting. Sitat som er mindre enn 40 ord (eller tre linjer) skrivast direkte inn i teksten og uthevast med hermeteikn.

EKSEMPEL

«Studenter (og forskere) innenfor samfunnsfag og humanistiske fag må skrive innenfor en akademisk sjanger. Særtrekket ved denne sjangeren er drøfting» (Førland, 1996, s. 11).

Kjelde: Førland, T.E. (1996). Drøft! Lærebok i oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal.

Sitater som har meir enn 40 ord skal (i APA) skrivast i eit eiget avsnitt med innrykk. Når du skriv sitata på denne måten skal det ikkje nyttast hermeteikn.Det er også vanleg å introdusere sitat med innledning og/eller ein kommentar.

# Ved endringar i sitatet

På same måte som med indirekte sitat, kan det nokre gonger vere aktuelt å gjere endringar på sitatet. Det kan vere å ta vekk delar av sitatet, eller å legge til ord for å få lesaren til å forstå samanhengen. Om du har eit lengre sitat med ein del irrelevante passasjar kan det vere aktuelt å utelate delar av sitatet. Dette må markerast tydeleg og med tre prikkar i skarpe klammer [ … ] eller vanlege parentesar ( … ). Om du utelét eitt eller to ord kan det markerast med … (tre prikkar). Dersom du utelét fleire ord, kan du nytta parentes.

EKSEMPEL

«Studenter … må skrive innenfor en akademisk sjanger. Særtrekket ved denne sjangeren er drøfting» (Førland, 1996, s. 11).

Dersom du ønsker å tilføye eller erstatte noko i eit sitat, markerast dette ved å nytte klammeparentesar.

EKSEMPEL

«Studenter (og forskere) innenfor [de akademiske disipliner] må skrive innenfor en akademisk sjanger» (Førland, 1996, s. 11).

# Indirekte sitat

Indirekte sitat, også kalla parafrase, syner til dei tilfella der du gjev att innhaldet med dine eigne ord. Indirekte sitat kan bidra til å skape flyt i teksten og kan synleggjere at du har ei god forståing for kjelda. Pass på at innhaldet blir gjeve att korrekt og at meininga framleis er den same.

EKSEMPEL

Førland (1996, s. 11) hevder at alle studenter innenfor samfunnsfag og humaniora må lære seg den akademiske sjangeren, som kjennetegnes av drøfting.

Den akademiske sjangeren kjennetegnes av drøfting, og alle studenter innenfor samfunnsfag og humaniora må lære seg den (Førland, 1996, s. 11)

# Sekundærreferansar

Hovudregelen er at du kun skal vise til verk du har lese. Om originalkjelda ikkje er tilgjengeleg, eller er på språk du ikkje forstår, kan du vise til andre si omtale av kjelda:

EKSEMPEL

Beck og Beck-Gemsheim referert i Kloster (2003, s. 4) snakker om tre stadier forholdet mellom kvinner og menn har gått gjennom i bevegelsen fra det tradisjonelle til det moderne samfunnet.

Det er tre stadier forholdet mellom kvinner og menn har gått gjennom i bevegelsen fra det tradisjonelle til det moderne samfunnet (Beck & Beck-Gemsheim i Kloster, 2003, s. 4).

# Notar og vedlegg

 • Avgrens bruk av notar.
 • Notar skal nyttast til tilleggsopplysningar som ikkje er ein naturleg del av teksten.
 • Du kan velje om du vil nytte fotnotar nedst på sida eller som sluttnotar bak i kapitlet/oppgåva. Vel du å plassere notane som fotnotar er det vanleg å ha ein mindre skrifttype for å skilje notane frå hovudteksten.
 • Nøyaktig korleis notetilvisinga gjerast er ofte avhenging av kva referansestil du nytter. Det er for eksempel ikkje føremålsteneleg å nytte nummererte notar dersom du nytter ein nummerert referansestil som Vancouver.
 • Vedlegg er lister over tabellar og figurar som er med i oppgåva, spørreskjema, observasjonsskjema, intervjuguide og liknande. Vedlegg skal nummerast og plasserast etter referanselista.

# Verktøy for å handtere referanser

For større oppgåver som bacheloroppgåver og masteroppgåver kan du effektivisere arbeidet med referansane dine ved å nytte referanseverktøy som EndNote, ReferenceManager, Zotero eller Mendeley. Undersøk med studiestaden din kva referanseverktøy du har tilgong til. Zotero og Mendeley er gratis tilgjengelege for alle.

# QUIZ: Kva type kjelde er dette?

Berg, M. A., Børresen, B. & Nustad, P. E. (2008). Religion, livssyn og etikk. Cappelen.

a. Bok med forfatter
b. Nettside
c. Tidsskriftsartikkel
d. Kapittel i redigert bok
Oppdatert: 29. juni 2020