Skriv ut

APA 6th

APA står for American Psychological Association. Foreningen har utviklet en referansestil som er en typisk forfatter-årstallstil. Den er vanlig innenfor blant annet psykologi, økonomi, pedagogikk, helsefag og realfag. Det som presenteres her er Søk & Skriv sin bearbeiding på norsk av:

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, D.C.: Author.

Skriver du på engelsk, eller har fått krav om å bruke en engelsk manual,  oppfordrer vi deg til å bruke den originale manualen og/eller guiden fra Purdue University. Finn ut om hvordan du siterer og henviser i teksten når du skriver oppgave.

Referanselisten

Med unntak for enkelte offentlige dokumenter, består en referanse i APA 6th grovt sett av fire deler i fast rekkefølge: Opphavspersoner, publiseringsdato, dokumentets tittel og publikasjonsinformasjon. Disse gir svar på spørsmålene om hvem som står bak kilden, når den er publisert, hva den heter og hvor den kan finnes.

Formatet varierer etter dokumenttype. Selvstendige utgivelser som bøker, rapporter, filmer, TV-serier og kunstverk skal ha tittel i kursiv, mens dokumenter som inngår i et større hele, som kapitler, tidsskriftartikler og nettsider, ikke skal ha det.

Bøker og rapporter kan noen ganger ha en parentes like etter tittelen som oppgir utgave, bind eller sidetall (for enkeltkapitler) eller serienummer for rapporter og retningslinjer. Mer uvanlige referanser, som bilder, brosjyrer eller LP-plater, kan ha en hakeparentes samme sted som angir verkets format.

For selvstendige dokumenter vil referansens hvor være henholdsvis utgivelsessted og utgiver for fysiske utgivelser, og DOI-nummer eller URL for elektroniske publikasjoner. For dokumenter som inngår i en større utgivelse, som et tidsskrift eller en redigert bok, vil denne inngå i referansens hvor. Variasjonen her er stor, og mer inngående beskrevet i eksempelsamlingen under.

  • Referanselisten skal ordnes alfabetisk på forfatternes etternavn.
  • Ved flere medforfattere skal listen alfabetiseres ut fra førsteforfatteren.
  • Har en forfatter skrevet flere verk, skal de ordnes kronologisk med eldste årstall først.
  • Har en forfatter skrevet flere verk i samme år brukes a, b, c, etter årstallet for å skille arbeidene.
  • Ved referanser som skrives over flere linjer skal alle linjene ha innrykk unntatt den første.
  • Om verket har mer enn syv forfattere, listes de seks første, fulgt av en ellipse (. . .) og sisteforfatteren.

Referansetyper

Bok

I teksten I referanselisten
(Forfatter, årstall, sidetall) Forfatter, A. A. & Forfatter, B.B. (Årstall). Tittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag. *Utgaveopplysninger skal ikke føres opp ved førsteutgaver.
Retterstøl, Ekeberg og Mehlum (2002, s. 54) hevder at … Retterstøl, N., Ekeberg, Ø. & Mehlum, L. (2002). Selvmord: Et personlig og samfunnsmessig problem. Oslo: Gyldendal akademisk.
 (Gullestad & Killingmo, 2013, s. 35) Gullestad, S. E. & Killingmo, B. (2013). Underteksten: Psykoanalytisk terapi i praksis (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

E-Bok

I teksten I referanselisten
(Forfatter, årstall, sidetall) Forfatter, A. A. & Forfatter, B. B. (Årstall). Tittel [Ebok-leser, hvis nødvendig]. Hentet fra http://www.xxxxxxx*Dersom boken har doi-nummer, brukes dette. Dersom den ikke har det, brukes nettadresse/URL.
Watkins (2012, s. 54) hevder at … Watkins, M. (2012). Discipline and Learn: Bodies, Pedagogy and Writing. doi:10.1007/978-94-6091-699-1
White (2010, s. 30) mener at …  White, E. G. (2010). Education [Kindle]. Hentet fra http://www.amazon.com *Man skal ikke bruke kindles «location numbers» men underoverskrifter og avsnittsnumre hvis man har ikke permanente sidetall tilgjengelig.

Kapittel i redigert bok

I teksten I referanselisten
(Forfatter, årstall, sidetall) Forfatter, A. A. (Årstall). Kapitteltittel. I A. Redaktør & B. Redaktør (Red.), Tittel (s. xxx–xxx). Utgivelsessted: Forlag.
En større undersøkelse i Australia viste at … (Trickett, 2001, s. 9646). Trickett, E. J. (2001). Mental Health: Community Interventions. I N. J. Smelser & P. B. Baltes (Red.), International Encyclopedia of the Social & the Behavioral Sciences (s. 9645–9648). Amsterdam: Elsevier.

Avhandling – doktor/master

I teksten I referanselisten
(Forfatter, årstall, sidetall) Forfatter, A. A. (Årstall). Tittel (Masteroppgave). Institusjon, Sted. Forfatter, A. A. (Årstall). Tittel (Doktoravhandling). Institusjon, Sted.
Kyrkjebø (2001, s. 39) viser i sin doktoravhandling forskjellen på … Kyrkjebø, R. (2001). Heimskringla I etter Jofraskinna: Karakteristikk av tekstvitna samt tekstkritisk utgåve av Jens Nilssøns avskrift i AM 37 folio (Doktoravhandling). Universitetet i Bergen.
… (Våpenstad, 2011, s. 59) …  Våpenstad, E.V. (2011). Det tempererte nærvær: En teoretisk undersøkelse av psykoterapeutens subjektivitet i psykoanalyse og psykoanalytisk psykoterapi (Doktoravhandling). Bergen. Hentet fra https://bora.uib.no/handle/1956/4788*Referanser til avhandlinger som er publisert i institusjonsarkiv (som Bora) trenger ikke ha med institusjonsnavnet. Se kap. 7.05 i manualen.

Trykt Tidskriftartikkel

I teksten I referanselisten
(Forfatter, årstall, sidetall) Forfatter, A. A., Forfatter, B. B. & Forfatter, C. C. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel, årgang(hefte), sidetall.*Heftenummer skal ikke være med dersom tidsskriftet har gjennomgående nummerering. Dersom artikkelen har doi-nummer, skal dette være med i referansen.
Rutinene er lagt om etter erfaringer fra ulykker (Dyregrov & Straume, 2003, s. 93). Dyregrov, A. & Straume, M. (2003). Kollektiv ivaretakelse etter katastrofer: Erfaringer fra ”Sleipnerulykken”. Tidsskrift for norsk psykologforening, 40, 92–101.

Elektronisk Tidsskriftartikkel

I teksten I referanselisten
(Forfatter, årstall, sidetall) Forfatter, A. A. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskrift, årgang(hefte), sidetall. doi:xx.xxxx/xxxxx. *Heftenummer skal ikke være med dersom tidsskriftet har gjennomgående nummerering. Dersom artikkelen har doi-nummer, brukes dette. Dersom den ikke har det brukes nettadresse/URL.
Ifølge Andersen (2012, s. 271) …..  Andersen, K.I. (2012). Prosessen som ingen kunne målbinde. Fokus på familien, 4, 270–272. Hentet fra http://www.idunn.no/ts/fokus/2012/04/prosessen_som_ingen_kunne_mlbinde
 ..langtidsvirkninger av vold … (Huang & Mossige, 2012, s. 150). Huang, L. & Mossige, S. (2012). Academic achievement in Norwegian secondary schools: The impact of violence during childhood. Social Psychology of Education, 15, 147–164. doi:10.1007/s11218-011-9174-y

Artikkel i trykt avis

I teksten I referanselisten
(Forfatter, årstall, sidetall) Forfatter. (Årstall, dato). Tittel. Avis, side, del.
Man må se mer nyansert på utroskap og monogami (Thuen, 2006, s. 12). Thuen, F. (2006, 12. Oktober). Utroskapens pris. Bergens Tidende, s. 12, del 2.

Artikkel i nettavis

I teksten I referanselisten
(Forfatter, årstall) Forfatter. (Årstall, dato). Tittel. Avis. Hentet fra URL.
Man må se mer nyansert på utroskap og monogami (Thuen, 2006). Thuen, F. (2006, 12. oktober). Utroskapens pris. Bergens Tidende. Hentet fra http://www.bt.no/meninger/kronikk/ article305427.ece

Nettside fra organisasjon

I teksten I referanselisten
(Organisasjon, årstall) Organisasjon. (Årstall, dato). Tittel. Hentet fra URL.*Med årstall/dato, menes her publiseringstidspunkt, eller dato for siste oppdatering. Lesedato skal bare tas med for nettsider som ofte blir endret/oppdatert, som for eksempel wikier. Da oppgis dato, måned og år i forbindelse med at lenken oppgis. «Hentet 4. august 2012 fra http://www.nnn.nn»
Ifølge NAV går arbeidsledigheten ned (NAV, 2007). NAV. (2007, 31. desember). Nær 8000 raskere tilbake. Hentet 3. januar 2008 fra http://www.nav.no/805371523.cms

Nettside med forfatter

I teksten I referanselisten
(Forfatter, årstall) Forfatter, A.A. (Årstall, dato). Tittel. Hentet fra URL
Noack og Seierstad (2003) har undersøkt forekomsten av samboerskap… Noack, T. & Seierstad, A. (2003, 26. mars). Samboerskap ved tusenårsskiftet: Dagligdags og uutforsket. Hentet fra http://www.ssb.no/emner/00/02/10/ola_kari/familie/

Artikkel i trykt leksikon (med forfatter)

I teksten I referanselisten
(Forfatter, årstall, sidetall) Forfatter (Årstall). Artikkeltittel. I oppslagsverk. Utgivelsessted: Forlag.
… vil også vise til demokratibegrepet (Slagstad, 1979). Slagstad, R. (1979). Demokrati. I PaxLeksikon (Bind C–G, s. 76–79). Oslo: Pax.*Dersom artikkelen ikke har oppgitt forfatter, ta utgangspunkt i malen i eksempelet under.

Artikkel i elektronisk leksikon (uten forfatter)

I teksten I referanselisten
(Artikkeltittel, årstall) Artikkeltittel (Årstall). I oppslagsverk. Hentet fra URL
Freud blir regnet som psykoanalysens opphavsmann (Psychoanalysis, 2010). Psychoanalysis. (2010). I Encyclopædia Britannica. Hentet fra http://global.britannica.com/bps/additionalcontent/14/117886/psychoanalysis*Dersom artikkelen har oppgitt forfatter, ta utgangspunkt i malen i eksempelet ovenfor.

Artikkel i elektronisk leksikon (med forfatter)

I teksten I referanselisten
(Forfatter, årstall, sidetall) Forfatter (Årstall). Artikkeltittel. I Redaktør (Red. – om oppgitt), oppslagsverk. Hentet fra URL
… bronkiell hyperreaktivitet, og en underliggende inflammasjon (Fanta, 2017). Fanta, C. H. (2017). Diagnosis of asthma in adolescents and adults. I H. Hollingsworth (Red.), UpToDate. Hentet 16. mars 2018 fra https://www.uptodate.com/contents/diagnosis-of-asthma-in-adolescents-and-adults

Lover

APA bruker «The Bluebook» som kilde til sin stil for lover og andre rettslige kilder, og manualen forholder seg til lovgivning i USA. Rettssystemene i verden er imidlertid så ulike at det er vanskelig å lage en felles stil for lover og forskrifter, og eksemplene her er basert på Juridisk biblioteks (UiO) anbefalinger. I Norge henviser vi til «originalloven» som konsolideres ved endringer. Det er den konsoliderte versjonen av lover som står i lovsamlingen, og man bruker orginaldatoen når man refererer til den. Man kan også vise til dato for endringer hvis man diskuterer selve endringen, men da refererer man til endringens offisielle tittel. Den fulle tittelen inkluderer alltid dato og man trenger derfor ikke sette årstall i parentes. Man trenger ikke vise hvor man har hentet loven fra.

I teksten I referanselisten
(Lovens kortnavn, årstall, paragraf) Lovens kortnavn. Lovens fulle navn. 
I folketrygdloven (1997, § 14-4) står det om svangerskapspenger at … Folketrygdloven. Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.  
I endringene til folketrygdloven (2014) står det at … Folketrygdloven. Lov 19. desember 2014 nr. 79 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. 

Forskrifter

I teksten I referanselisten
(Forskriftens kortnavn, årstall, paragraf) Forskriftens kortform. Forskriftens fulle navn.
Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene (2010), sier at…. Forskrift om plan for grunnskolelærerutdanning. Forskrift 1. mars 2010 nr. 295 om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn.

Meldinger og proposisjoner til Stortinget

I teksten I referanselisten
(Departement, årstall, sidetall) Departementet. (Årstall). Tittel på stortingsmelding (Meld. St. sesjon dvs. årstall). Utgiversted: Utgiver.*Dersom du henviser til trykt utgave skal sted og utgiver være med. Dersom du viser til elektronisk utgave skal du ikke ta med sted/utgiver, men ta med lenke.
Sammenslåingene ble begrunnet med noe de kalte «en kritisk vurdering av kvalitet» (Kunnskapsdepartementet, 2015, s. 49). Kunnskapsdepartementet. (2015). Konsentrasjon for kvalitet: Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren (Meld. St. 18 2014–2015). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-2014-2015/id2402377/
De funksjonshemmedes stilling blir behandlet i handlingsplanen (Sosial- og helsedepartementet, 1998).  Sosial- og helsedepartementet. (1998). Om handlingsplan for funksjonshemma 1998–2001: Deltaking og likestilling (St.meld. nr. 8 1998–99). Oslo: Sosial- og helsedepartementet.

Norges offentlige utredninger (NOU)

I teksten I referanselisten
(NOU årstall:nummer, årstall for publisering, sidetall) NOU årstall: nummer. (Årstall for publisering).Tittel. Utgiversted: Utgiver.*Dersom du henviser til trykt utgave skal sted og utgiver være med. Dersom du viser til elektronisk utgave skal du ikke ta med sted/utgiver, men ta med lenke.
I Norges offentlige utredninger, nr. 13, om kvinners helse i Norge viser utvalget til … NOU 1999:13 (1999). Kvinners helse i Norge. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.
I Norges offentlige utredninger, nr. 13, om kvinners helse i Norge viser utvalget til … NOU 1999:13. (1999). Kvinners helse i Norge. Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/1999/nou-1999-13.html?id=141704

Ramme- og læreplaner

I teksten I referanselisten
(Organisasjon, årstall, sidetall) Organisasjon. (årstall). Tittel (kode). Hentet fra http://….
Et kompetansemål i 2. klasse er å «kunne sette ord på egne følelser og meninger» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 6) Utdanningsdirektoratet. (2013) Læreplanen i norsk (NOR1-05). Hentet fra http://www.udir.no/kl06/NOR1-05
I rammeplanen for barnehagene (2017, s. 27) står det at barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning. Utdanningsdirektoratet. (2017) Rammeplan for barnehagen: Innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no/rammeplan

Rapporter

I teksten I referanselisten
 (Forfatter, årstall, sidetall) Forfatter. (årstall). Tittel (Rapport nr. xxx). Sted: Utgiver.
 (Nordisk ministerråd, 2009) Nordisk ministerråd. (2009). Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse: Rapport fra det nordiske miljøprosjektet «Friluftsliv og psykisk helse» (TemaNord 2009:545). Oslo: Miljøverndepartementet.*Dersom du henviser til trykt utgave skal sted og utgiver være med. Dersom du viser til elektronisk utgave skal du ikke ta med sted/utgiver, men ta med lenke.
…(Hansen & Slagsvold, 2013, s. 8)  Hansen, T. & Slagsvold, B. (2012). Likestilling hjemme (NOVA Rapport 8/12). Hentet fra http://www.nova.no/id/25898.0

Bilder

Omtale av kjente kunstverk som Skrik og Mona Lisa krever ingen innførsel i referanselisten. Andre refereres som følger:

I teksten I referanselisten
(Opphavsperson, årstall) Opphavsperson, A. (Årstall). Tittel [Type verk, f.eks. Fotografi]. Hentet fra http://URL eller Sted: Museum.
… som vi kan se på et eldre bilde av børsbygningen i Bergen (Knudsen, 1865) … Knudsen, K. (1865). Børsen i Bergen [Fotografi]. Hentet fra http://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-kk-m-110.html
… en norsk vandrer over tåkehavet (Kittelsen, 1900) … Kittelsen, T. (1900). Langt langt borte saa han noget lyse og glitre [Olje på lerret]. Oslo: Nasjonalmuseet.

Bilder som reproduseres skal krediteres i figurteksten, sammen med eventuell rettighetsklarering eller lisensbetingelser. Her er det vertsdokumentet som føres inn i referanselisten.

I figurteksten I referanselisten
Fra «Tittel på nettside,» av A. Forfatter og B. Forfatter, årstall (http://URL). Copyright årstall Navn på rettighetsinnehaver. Creative Commons lisensforkortelse eller Reprodusert etter avtale. Som for nettside med forfatter.
Fra «Tittel på tidsskriftartikkel,» av A. Forfatter, årstall, Tidsskrifttittel, volum, s. xx. Copyright årstall Navn på rettighetsinnehaver. Creative Commons lisensforkortelse eller Reprodusert etter avtale. Som for artikkel i tidsskrift.
Fra Tittel på bok (s. xx), av A. Forfatter, årstall, Sted: Utgiver. Copyright årstall Navn på rettighetsinnehaver. Creative Commons lisensforkortelse eller Reprodusert etter avtale. Som for trykt bok.

Hellige skrifter og klassiske tekster

Hellige skrifter og klassiske tekster finnes i mange forskjellige utgaver. Sidetall vil variere fra utgave til utgave og blir derfor utelatt. Noen tekster deles inn i nummererte kapittel, vers eller surer, dikt kan deles inn i bøker eller sanger og skuespill i akt og scene. Denne inndelingen er den samme i alle utgaver og brukes ved siteringer. Dette gjelder for eksempel Bibelen, Koranen og eldre greske og romerske tekster. En del tekster blir gjerne referert med standardforkortelser som kan variere mellom ulike fagfelt. For eksempel kan du bruke forkortelser for bøkene i Bibelen, som Apg for Apostlenes gjerninger. I henhold til APA-stilen, trenger man ikke føre opp slike verker i referanselisten, men versjonen som er brukt skal identifiseres første gang man siterer.

I teksten I referanselisten
I islam finnes det en rekke restriksjoner på hva slags kjøtt man kan spise (Koranen 5:3-4, overs. 1980). Om alkohol står det i Koranen at synden i den «er større enn nytten» (2:219). [Ingen innførsel]
I Lukasevangeliet (Luk,1:34) er Maria i tvil om hun virkelig vil føde Guds barn. [Ingen innførsel]
I Ciceros «Om taleren» (1.47, overs. 1993)… [Ingen innførsel]
I Iliaden (6.344–58) sier Helena at… [Ingen innførsel]
I skuespillet Hamlet (4. akt, 2. scene) viser Shakespeare… Shakespeare, W. (2002). Hamlet: prins av Danmark. (Ø. Berg, overs.). Oslo: Kolon forlag.

Upublisert materiale

I teksten I referanselisten
(Forfatter, årstall, sidetall) Forfatter, A. A. (Årstall). Tittel. Upublisert manuskript. Institusjon, sted (hvis tilgjengelig).
Med modernismen reverseres forholdet mellom persepsjon og representasjon (Utaker, 2010). Utaker, A. (2010). Det perseptuelles antropologi: Persepsjon og bilder som filosofisk problem. Upublisert manuskript. Institutt for førstesemesterstudier og filosofi, Universitetet i Bergen.

Manuskript under vurdering, men ikke antatt (submitted)

I teksten I referanselisten
(Forfatter, årstall, sidetall) Forfatter, A. A. (Årstall). Tittel. Manuskript innsendt for publisering.
Det varierer i hvilken grad forskjellige befolkningsgrupper oppsøker hjelp i forbindelse med helseplager (Ting, Florsheim & Huang, 2008). Ting, J. Y., Florsheim, P. & Huang, W. (2008). Mental health help-seeking in ethnic minority populations. Manuskript innsendt for publisering.

Manuskript under publisering, antatt (in press)

 

I teksten I referanselisten
(Forfatter, under publisering, sidetall) Forfatter, A. A. (under publisering). Tittel. Tidsskriftstittel.
Ifølge Briscoe (under publisering), så er det slik at … Briscoe, R. (under publisering). Egocentric spatial representation in action and perception. Philosophy and Phenomenological Research.

Kompendier

Dersom man skal referere til tekster fra et kompendium, skal man henvise til originalverket (for eksempel tidsskriftet eller boka), ikke til kompendiet. Dette gjelder også sidehenvisninger.

Henvisninger i teksten

Sidetall

Ifølge APA-standarden er det påkrevd å oppgi sidetall ved direkte sitat. Det blir i tillegg oppfordret til å oppgi sidetall ved indirekte sitat, men dette er ikke påkrevd. Ved å vise til sidetall, gjør du det lettere for den som leser å finne fram til det stedet du har hentet sitatet fra. Det varierer mellom fagtradisjoner i hvor konsekvent man er til å vise til sidetall. I noen fag er det mest vanlig kun på direkte sitat.

Forfatternavn

Bruker du forfatternavnet i setningen, skriv årstall i parentes etter forfatteren.

Barrow (1974) fant…

Hvis forfatterens navn ikke står i setningen, skriv i en parentes forfatterens navn og årstall.

… (Barrow, 1974).

Hvis du nevner tittelen til en bok, eller rapport i teksten, skriver du tittelen i kursiv. Kilder som føres i kursiv i referanselisten skal føres i kursiv også dersom de nevnes i teksten. Dersom tidsskriftartikler eller bokkapitler nevnes i teksten skal de ikke kursiveres, men markeres med hermetegn (gjelder alle kilder som ikke skal skrives i kursiv i referanselisten).

I Latter og dialog skriver M. Bakhtin (2003, s. 36) at…

Antall forfattere

Hvis en kilde har to forfattere må du skrive begge navnene hver gang referansen forekommer i teksten.

… (Dewdney & Ross 1994). 

Dersom kilden har 3-5 forfattere, skal alle oppgis ved første henvisning. Senere oppgir du kun førsteforfatter etterfulgt av et al. Merk! Forkortinga ibid brukes ikke i APA6th.

Dersom kilden har seks eller flere forfattere, skal du kun oppgi førsteforfatter etterfulgt av et al.

Tips: Se tabell 6.1 i manualen.

Kvale et al. (2009, s. 100) peker på at…

Dersom man har flere forfattere med samme etternavn skal initialer brukes.

R. D. Luce (1959) og P. A. Luce (1986) fant…

Tips: Se tabell 6.1 i manualen!

Årstall

Hvis en forfatter har publisert flere arbeider samme år skilles de med at man tilføyer a, b, c osv.

… (Faingold, 1996c).

Forkortelser

Dersom et dokument er utgitt av en offentlig instans, organisasjon eller forening skrives hele navnet i alle siteringer. Forkortelse kan brukes dersom den er lett gjenkjennelig. Ved første gangs sitering skriver du hele navnet og forkortelsen i hakeparentes.

(Norsk rikskringkasting [NRK], 1999)

Ved annen gangs sitering og senere:

(NRK, 1999)

Tips: Se tabell 6.1 i manualen!

Sekundærhenvisning

I APA-stilen brukes  begrepet sekundærkilder om en kilde man har lest, men som viser til et annet verk. Det man har lest er en forfatters sitering eller gjenfortelling av et faglig innhold som kommer fra en annen. Det beste er å bruke originalkilden i størst mulig grad. Om du likevel bruker sekundærkilden, så vær oppmerksom på at det bare er denne som skal oppgis i referanselisten på slutten av oppgaven. Originalkilden skal oppgis i henvisningen på følgende måter:

Winnicott referert i Solomon (2001, s. 50) viser til…

Det blir det samme om du setter hele referansen inne i parentesen:

… i følge ham (Winnicott, referert i Solomon, 2001, s. 50).

Solomon er her teksten som blir lest, og oppført i referanselisten. Winnicott er originalkilden.

Sitat

Et sitat fra en annen forsker/forfatter må være eksakt gjengitt og inneholde kildehenvisning. Sitater som er under 40 ord integreres i teksten og fremheves med hermetegn.

«The similarity between demonstratives and articles, both synchronically and diachronically, is not coincidental but due to grammaticalization processes whereby old forms acquire new functions» (Faingold, 2003, s. 53).

Faingold (2003) hevdet at «The similarity between demonstratives and articles, both synchronically and diachronically, is not coincidental but due to grammaticalization processes whereby old forms acquire new functions» (s. 53).

Sitater som er lengre enn 40 ord skal skrives i et eget avsnitt med innrykk. Her brukes det ikke hermetegn, og punktum settes før parentes.

Indirekte sitat

Indirekte sitat eller parafrasering er å gjengi en annen forfatter med egne ord. Pass på at du ikke fordreier meningsinnholdet i omskrivingen. Når du viser til en avgrenset del av en kilde bør henvisningen inneholde sidetall. Dette gjør leseren i stand til å finne raskt frem i kilden og å kontrollere fakta.

Kloster (2003, s. 10) snakker i sin hovedfagsoppgave om at singellivet som eksisterer i det senmoderne samfunnet er en konsekvens av demokratiseringen i den private sfæren.

Nettsider/elektroniske dokumenter

  • Nettsider med forfatter refereres til med forfatternavn og årstall.
  • Nettsider uten forfatter hvor artikkelen er en del av et større nettsted oppgis navnet til nettstedet/organisasjonen som forfatter.
  • Dersom nettsiden er ikke har oppgitt forfatter eller ansvarlig organisasjon, skal referansen i teksten oppgi noen ord av tittelen på siden for å vise leseren hvor den kan finnes i litteraturlisten.
  • Når man omtaler et helt nettsted, og ikke et spesifikt dokument på nettsiden, oppgis hele adressen til siden i teksten, men man trenger ikka ta med denne i referanselista:

… På NAV sin nettside, kan arbeidssøkere finne jobbannonser, sende inn meldekort og registrere CV (http://www.nav.no).

Se forøvrig APA sine egne nettsider for å få tips til hvordan du siterer ulike typer informasjon du har funnet på Internet.

Lover

I teksten brukes lovens kortnavn, (eventuelt paragrafnummer) og årstall.

I Helsepersonelloven § 6 (1999) blir det slått fast at ….

Forskrifter

I teksten brukes forskriftens kortnavn og årstall.

Forskrift om oppfølging av sykemeldte (2007) viser til …

Stortingsmeldinger

Departementet er forfatter, og skal oppgis som del av referansen.

Dette temaet er nærmere belyst i St.meld. nr. 8 (Sosial- og helsedepartementet, 1998).

Norges offentlige utredninger (NOU)

Departementet er utgiver, og skal oppgis som del av referansen. Utredningen kan også omtales med navn/nummer.

Sist oppdatert: 7. mai 2018

Til toppen