S&S » Om Søk & Skriv » Referanser
Skriv ut

Referanser

Aveyard, H. (2007) Doing a literature review in health and social care. Maidenhead, Open University Press.

Bean, J. C. (1996) Engaging ideas: the professor’s guide to integrating writing, critical thinking, and active learning in the classroom. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass.

Benum, E. (2003) Universiteter, akademisk integritet og kommersialisering. Nytt Norsk Tidsskrift, 1, s.54-71.

Brodersen et al. (2007) Tekstens autoritet. Oslo, Universitetsforlaget.

Carrol, J. & Zetterling, C.-M. (2009) Guiding students away from plagiarism. Stockholm, KTH Learning Lab. Tilgjengelig fra: <http://people.kth.se/~ambe/KTH/Guidingstudents.pdf >[Lest 05. september 2013].

Christie, N. (1983) Tolv råd om skriving. Oslo: Universitetet i Oslo, Kvinneretten.

Dysthe, O., & Kjeldsen, J. E. (1999) Skriveråd for studenter (No. 1/99). Bergen.

Dysthe, O., & Lied, L. I. (1999) Skrivegrupper (No. 2/99). Bergen.

Dysthe, O., Hertzberg, F., Hoel, T.L. (2010) Skrive for å lære : skriving i høyere utdanning. 2. utg. Oslo,  Abstrakt forlag.

Førland, T.E. (1996) Drøft! Oslo, Ad notam Gyldendal.

Haraldstad, A.-M. B. & Christophersen, E. (2008) Litteratursøk og personlige referansedatabaser. I: Laake, P., Olsen, B. R. & Benestad, H. B. red. Forskning i medisin og biofag. 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk, s.147-186.

Hyldegård, J, Lund, H., Moring, C., Pors, N.P., og Schreiber, T. (2011) Studerende, læring og webtutorials : En analyse af 3 norske læringssystemer. København : Det informationsvidenskabelige akademi. Tilgjengelig fra: <http://pure.iva.dk/files/31062163/Studerende_l_ring_og_webtutorials.pdf> [Lest 15. juni 2011].

Learning Support Services. Skills for Learning. CD-rom versjon. (2004) Leeds Metropolitan University Library.

Kavli, S., Mitternacht, S., Seland, E.H., og Solheim, B. (2014). Søk & Skriv. Hjelp til skriving og etisk kjeldebruk i oppgåveskriving. Bibliotheca Nova, nr.2, s.22-33.

Leth, G., & Thuren, T. (2000) Källkritik för Internet. Stockholm: Styrelsen for psykologiskt försvar. Tilgjengelig fra: <https://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/K%C3%A4llkritik%20f%C3%B6r%20Internet.pdf> [Lest 02. februar 2012].

Rienecker, L., &  Stray Jørgensen, P. (2012) Den gode oppgave – håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 4. utg. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rumsey, S. (2008) How to find information. A guide for researchers. 2.ed. Maidenhead : Open University Press.

Schimel, J. (2012) Writing Science. How to write papers that get cited and proposals that get funded. New York: Oxford University Press.

Vaage, S. (2001) Perspektivtaking, rekonstruksjon av erfaring og kreative læreprosessar George Herbert Mead og John Dewey om læring. I O. Dysthe (Red.), Dialog, samspel og læring. Oslo, Abstrakt forlag, s. 129-150.

Sist oppdatert: 19. september 2014

Til toppen