S&S » Kildebruk og referanser » Hvorfor referere? » Etiske retningslinjer i akademia
Skriv ut

Etiske retningslinjer i akademia

Akademisk redelighet innebærer at du vektlegger prinsippene og standardene til høyere utdanningsinstitusjoner når du arbeider faglig. Benum (2003) viser blant annet til at redelighet ved universitetet er knyttet til bestemte verdier:

 • Akademisk frihet er knyttet til den frie forskning. Universitetet skal være fremmer av forskning og kunnskap som ikke er styrt av markedskreftene
 • Kunnskap skal kunne søkes av alle, og skal stilles til disposisjon for alle. Universitetene skal på den måten være allmennyttige.
 • Universitetet er en verdiinstitusjon i seg selv, som blant annet oppmuntrer samfunnets medlemmer til å utforme en egen oppfatning av samfunnsmessige problemer og utfordringer, og ligger dermed til grunn for demokrati.

Troverdigheten ved forskning ved høyere utdanningsinstitusjoner er avhengig av en reflektert holdning i forhold etikk og formelle krav til utforming av oppgaver. Å praktisere akademisk redelighet betyr at du må kjenne forskningsetikk, sitering og etikk, opphavsrettslige forhold, samt forskningsmetode og akademisk skriving.

Forskningsetikk

Forskningsetikk omfatter:

 • Interne forskningsetiske normer som forskerne selv forvalter.
 • Eksterne forskningsetiske normer som forvaltes av bl.a. de norske forskningsetiske komiteer

Interne forskningsetiske normer dreier seg om at:

 • Kunnskap er allemannseie.
 • Kunnskap fremskaffes uavhengig av politiske eller ideologiske interesser .
 • Ethvert resultat underkastes kritisk prøving av fagfeller.
 • Etiske betenkligheter til et pågående prosjekt kan varsles, og legges frem for en høringsinstans.

Eksterne normer dreier seg om vern av enkelpersoner og samfunn. Prosjektets mål og metoder må ikke bryte med allment akseptert verdisyn. Det gjøres krav om at:

 • Prosjektet ikke bryter med norsk lov.
 • Prosjektet ikke medfører diskutable militære/forsvarsmessige implikasjoner.
 • Miljøhensyn og dyrevern er tilstrekkelig ivaretatt.

For forskning der personer er involvert gjøres det krav om at:

 • Forskere har ansvar overfor den enkelte.
 • Alle persondata er tilstrekkelig anonymiserte.
 • Personer inkluderes kun i forsøk hvor det er et rimelig forhold mellom risiko og nytte.
 • Forskere følger nedadstigende rekke av tillatelighet: man begynner å forske på personer som har best forutsetninger (friske voksne) for deretter å inkludere mer sårbare grupper, dersom dette er til gagn for dem.
 • Forsvarlig samtykke er innhentet. Det foreligger ikke avhengighetsforhold som kan påvirke personens samtykke
 • Prosjektet må ikke medføre kontroll eller manipulering av enkeltpersoner.
 • Forskere og studenter som skal gjennomføre et prosjekt der de skal behandle personopplysninger, må fylle ut meldeskjema hos NSD.

Forskningskomiteene ser til at prosjekter oppfyller disse kravene før de igangsettes. Pass på at oppgaven din også samsvarer med kravene ovenfor når du bruker personsensitivt materiale.

Det er utarbeidet følgende retningslinjer som brukes i Norge:

Videre lesing:
Benum, E. (2003) Universiteter, akademisk integritet og kommersialisering. Nytt Norsk Tidsskrift, 20 (1), s. 54-72.
De nasjonale forskningsetiske komiteene (u.d.) Etiske retningslinjer [Internett]. Tilgjengelig fra:<https://www.etikkom.no/> [Lest: 20. august 2015].

Sist oppdatert: 6. november 2018

Til toppen