S&S » Søking » Gå i dybden
Skriv ut

Gå i dybden

Ditt informasjonsbehov er knyttet til påstander i problemstillingen din. Du har allerede litteratur som du har arbeidet med tidligere. Kanskje det er nødvendig å finne flere artikler om samme emne eller av samme forfatter?

Fra bredde til dybde

En måte å søke på, er å først søke generelt, for siden å innsnevre søket med ulike avgrensninger som finnes i databasene. De fleste databaser har ulike muligheter for å avgrense på publiseringstidspunkt, språk, dokumenttype og mer spesifikt emner. Bruk gjerne fagspesifikke termer som du finner i databasens emneordshierarki (tesaurus). Noen baser har også mulighet for avgrensning på forskningsmetode, kontekst og fagområde, og hvem publikasjonene primært er skrevet for. Databasene er ulike, og du bør undersøke mulighetene når du planlegger søket ditt.

EKSEMPEL PÅ SØK:

Dersom du skal skrive en oppgave om politiske og religiøse forhold før og under reformasjonen i Norge, kan dette gjøres på følgende måte:

Søk på reformasjonen. Velg deretter å avgrense søket ditt til artikler innen historie og religion. På denne måten velger du bort andre fag som er mindre relevant for ditt tema. Velg deretter å avgrense på land: Norge. I tillegg kan du velge å avgrense på språk, for eksempel engelsk og norsk. Du vil da få treff på langt færre artikler, og du får en håndterlig mengde informasjon å forholde deg til.

Siteringssøk

Sjekk referansene i litteraturen du har funnet, og se om det er noen du vil se nærmere på. Er litteraturen du har brukt blitt sitert av andre? Bruk funksjonen «sitert av» i databaser som ISI Web of Knowledge og Google Scholar for å finne ut hvem som har referert til den. Kan disse også være relevante for deg?

Siteringssøk kan vise i hvor stor grad litteraturen du har funnet har påvirket andre tekster, og også hvilke kilder forfatteren din er påvirket av. Et eksempel på siteringssøk er om du søker på boken Små steder, store spørsmål av Thomas Hylland Eriksen i Google Scholar. Du vil se at den er sitert i 103 andre publikasjoner, altså har boken hatt gjennomslagskraft i faget.

Systematiske søk

I en del fag forventes det at du lærer deg å gjøre systematiske søk etter faglitteratur, og å redegjøre for søkestrategiene du har brukt. Dette gjelder særlig fag som er opptatt av kunnskapsbasert praksis, som sykepleie, medisin og psykologi, og til dels pedagogikk og lærerutdanning. Hvis du ønsker flere tips til søk i en database, se bruksanvisning eller hjelpefunksjonen i den aktuelle databasen.

Når du gjennomfører et systematisk søk, er målet å finne alt som er relevant for din problemstilling i en database, og samtidig utelukke så mye som mulig av artikler som er irrelevant. Du må da gjøre et grundig forarbeid før du setter i gang å søke, blant annet ved å danne deg et klart bilde av hvilke begreper fra databasens tesaurus du ønsker å inkludere i søket, og hvilke søkeord du skal utelate. Sjekk hvilke andre emneord du finner registrert på relevante artikler. Inkluder også disse i søket.

EKSEMPEL: Problemstilling: Hva skiller en gravid rusmisbruker fra en vanlig gravid når det gjelder forberedelse til amming? Hvilke faktorer er spesielt vanskelige for en gravid rusmisbruker?

Søk på begrepene pregnancy breastfeeding drugs. Et annet ord for drugs er substance abuse. Finn

Nøkkelord på norsk Synonymer på norsk Nøkkelord på et annet språk Synonymer på et annet språk
Graviditet Svangerskap Pregnancy pregnant woman
Amming   Breast feeding Breastfeeding
Rusmiddel   intoxicant, intoxicating substance
drug, stimulant
 
rusmiddelmisbruk rusavhengighet Substance-Related Disorders Substance abuse,
Substance use disorders
Alkohol   Alcohol  
Alkoholmisbruk   alcohol abuse  
Narkotika   Drugs  
Føtalt alkohol syndrom   fetal alcohol syndrome alcohol-related disorders
alcohol-induced damage
    Abuse  
medikamentmisbruk narkotikamisbruk Drug abuse  
Abstinens   Abstinence  

Tips! Mange databaser har en funksjon for søkehistorie. Denne kan med fordel brukes når man søker systematisk. Søk først på alle ordene som dekker de enkelte aspektene i problemstillingen, og kombiner disse med ELLER. Kombiner så disse søkene med OG i søkehistorikken, og gjør deretter avgrensninger.

Tips! I tillegg til å søke på emneordene i databasen, kan du også søke på ord som forekommer i overskrifter og i abstract.

Sist oppdatert: 13. februar 2013

Til toppen