S&S » Søking » Planlegg søket ditt

Planlegg søket ditt

Fagmiljøet forventer at du bruker vitenskapelige kilder som grunnlag for oppgaven du skal skrive. Mengden av treff på Google kan gjøre det vanskelig å skille hva som er god kvalitetssikret informasjon fra informasjon som mangler vitenskapelig belegg. Sett av god tid til å søke etter informasjon til oppgaven din. Bruk relevante informasjonsressurser. I Oria får du god oversikt over bøker, artikler, tidsskrifter, og andre publikasjoner ved norske fagbibliotek.

Fra idémyldring til søk

Du går fra overordnet tema til problemstilling. Bruk problemstillingen din for å identifisere sentrale ord og begreper. Disse bruker du som søkeord.

 1. Skriv ned et tema eller en problemstilling du vil ta for deg.
 2. Skriv ned alle ord du kommer på når du tenker på temaet eller problemstillingen.
 3. Lag en liste med relevante søkeord basert på temaet ditt.
 4. Hvilke synonym trenger du for å dekke temaet?
 5. Trenger du søkeord på andre språk? Skriv!
 6. Kombiner søkeordene dine.
EKSEMPEL

Vi har følgende problemstilling som utgangspunkt: Israel som demokrati. Kan frivillige organisasjonar ( NGO’ar) vere pådrivarar for ei demokratisk utvikling av staten Israel?

Idémyldring: Relevante ord for problemstillingen er: Israel, fredsprosessar, NGO’ar, frivillige, organisasjoner, menneskerettigheter, nasjonal identitet, religiøs identitet, konflikt, ungdom, kvinner, fred, fredsarbeid, demokrati, politikk…

Disse ordene kan vi bruke som søkeord. Her er Israel et bredt emneord og et overordnet tema. For å få god oversikt kan vi her kombinere Israel med ett og ett av de andre ordene: Israel og fredsprosesser, Israel og konflikt.

Emneord

Tenk på følgende:

 • Husk at søkeordene kan ha ulike betydninger avhengig av fagdisiplin. Finn det korrekte emneordet på fagområdet.
 • Vær oppmerksom på at de emneordene som er gode til å bruke i én database, kan være mindre gode i en annen.
  • Bruk mer generelle søkeord når du søker i bibliotekbaser.
  • Bruk mer spesifikke søkeord i tidsskriftdatabaser.
  • I nyhetsdatabaser, bruk mer allmenne ord og begreper.
 • Undersøk om databasen har et emneordregister eller en tesaurus (hierarkisk emneregister, som for eksempel Medical Subject Headings MeSH) som kan hjelpe deg med valg av søkeord.
 • Hvilket språk skal du søke på?
 • Se på problemstillingen din. Kan det være aktuelt å bruke en database fra et annet fagområde?

Nå har du har en viss oversikt over emnet ditt, og en foreløpig problemstilling.
Er det noen ord i problemstillingen som utmerker seg? Bruk disse for å konkretisere og spisse problemstillingen din. Forbered søket ditt godt før du søker detaljert.

EKSEMPEL: Problemstilling og søk

Skal du skrive en oppgave innenfor økonomi kan en mulig oppgave være: ”Hva vil fremtidig inntjening være for Godt Brød, og hva vil verdien være på selskapet i dag basert på fremtidig inntjening?”  Her kan mulige søkeord være:

Søkeord på norsk Synonymer på norsk Søkeord på engelsk Synonymer på engelsk
Verdivurdering Verdsettelse Valuation Estimate, statement of value
Økologisk Bærekraftig Organic Sustainable
Metode Framgangsmåte Method Technique

Kombiner ulike søkeord

Kombiner ulike søkeord for å finne mest mulig relevante treff i søket ditt.

 • Kombiner søkeordene med bindeord OG – ELLER – IKKE (kombinasjon av søkeord).
 • De ordene som beskriver det samme aspektet av temaet i problemstillingen kombineres med ELLER. Kombiner deretter de ulike aspektene med OG. Se figuren under, der søkeordene i eksempelet over er kombinert:

sokekombinasjon

 

Gjør deg kjent med databasen

Før du starter å søke, bør du også gjøre deg kjent med hvilke funksjoner og avgrensningsmuligheter den har. Undersøk om databasen har en tesaurus, og vurder om du skal søke på mer spesielle eller mer generelle søkeord. Vurder også hvordan du vil avgrense søket ditt. I de fleste databaser kan man avgrense på publiseringsår og språk. I noen fagdatabaser kan du også gjøre avgrensninger innenfor fagene, som for eksempel avgrensning til forskningsmetode. Bruk disse funksjonene i samsvar med avgrensningene  i problemstillingen din.

 

Oppgave

Lag liste over sentrale ord og begrep som du bruker som søkeord.

Søkeord på norsk Synonymer på norsk Søkeord på et annet språk Synonymer på et annet språk

Vurder informasjonen du har funnet

Vurder søkeresultatene og kildene du har funnet. Ta vare på det som er relevant. Samsvarer informasjonen du har funnet med problemstillingen din? Må du avgrense eller utvide søket ditt? Om du har for lite informasjon prøv å søke på mer generelle termer. Du kan få flere treff dersom du trunkerer søkeordene dine. Ved trunkering søker du på stammen i ordet, og setter på et spesialtegn som * eller ? for å få flere treff. Undersøk hvilket tegn som brukes i databasen. Bruk stammen i ordet du vil ha flere treff på, og sett inn * eller ?. Du vil nå få med ulike grammatiske endelser og sammensatte ord av ordstammen.

Et søk på turisme og Norge i Oria (alle bibliotek) gir en treffliste på 798 treff, mens et søk på turis* og Norge gir 1959 treff (januar 2015). 

Har du for mye informasjon, søk på mer spesifikke begrep.

Et søk på Turisme og Norge gir 798 treff i Oria (alle bibliotek), mens et søk på turisme og Troms* gir 141 treff (januar 2015).

Når du vurderer kildene du har funnet, bør du også vurdere om du skal omformulere problemstillingen din. Har du funnet informasjon som kan gi andre vinklinger? Dersom du omformulerer problemstillingen, bør du også justere søkestrategien din, slik at det samsvarer med den nye formuleringen.

Sist oppdatert: 11. desember 2015