Skriv ut

Tekstanalyse

For å kunne si noe mer om kilden er relevant for oppgaven din, bør du analysere teksten for å finne ut hvorfor den er skrevet og hvilke formål forfatteren har hatt ved å skrive nettopp denne teksten.

Å skrive en vitenskaplig tekst har tre viktige formål:

 1. Å undersøke et tema
 2. Å analysere et problem
 3. Å formidle et materiale eller resultat

Her vil vi fokusere på punkt 3. Hvordan formidles resultatet?

Tekstanalyse dreier seg om å finne ut hva forfatteren ønsker å formidle til deg som leser. Du skal du også finne ut hvordan forfatteren formidler resultatene sine ved å se på retoriske grep. Til slutt setter tekstanalysen deg i stand til å se hvilke faglige sammenhenger forfatteren har utviklet teksten innenfor. Hvordan er teksten satt i sammenheng med andre tekster?

Hva vil forfatteren formidle?

 • Hva finner forskeren i materialet sitt?
 • Hvilket materiale baserer forskeren seg på? Hvilken type empiri ligger til grunn?
 • Har forskeren tilstrekkelig teoretisk og empirisk dokumentasjon for det hun hevder?
 • Trekker forskeren fram noe i materialet som særlig sentralt i forhold til argumentasjonen hun setter fram?
 • Ut i fra hvilket faglig perspektiv arbeider hun?
 • Hvordan kan du bruke resultatene i din oppgave?

Retoriske grep i teksten?

 • Hvordan vil forfatteren overbevise deg om at perspektivet hun har er fruktbart?
 • Hvordan får hun deg til å eventuelt ignorere andre perspektiv eller svakheter i presentasjonen?
 • Hva gjør hun for å holde på oppmerksomheten din?
 • Hvordan vekker hun leseren? Hvilke eksempler velger hun å belyse? Er de morsomme? Urovekkende? Opplysende?
 • Hvilken holdning har forfatteren til stoffet hun presenterer? Hvordan inkluderes leseren? Lar hun sitt engasjement smitte over? Er tonen belærende/ viser hun faglig tyngde?

Hvordan forholder teksten seg til andre tekster?

Se på teksten i lys av andre tekster. Still følgende spørsmål:

 • Hva er teksten et svar på/en utfordring til?
 • Er teksten preget av andre tekster i samtiden?


Sist oppdatert: 29. august 2014

Til toppen