Tekstanalyse

For å kunne si noe mer om kilden er relevant for oppgaven din, bør du analysere teksten for å finne ut hvorfor den er skrevet og hvilke formål forfatteren har hatt ved å skrive nettopp denne teksten.

Å skrive en vitenskaplig tekst har tre viktige formål:

 1. Å undersøke et tema
 2. Å analysere et problem
 3. Å formidle et materiale eller resultat

Her vil vi fokusere på punkt 3. Hvordan formidles resultatet?

Tekstanalyse dreier seg om å finne ut hva forfatteren ønsker å formidle til deg som leser. Du skal du også finne ut hvordan forfatteren formidler resultatene sine ved å se på retoriske grep. Til slutt setter tekstanalysen deg i stand til å se hvilke faglige sammenhenger forfatteren har utviklet teksten innenfor. Hvordan er teksten satt i sammenheng med andre tekster?

Hva vil forfatteren formidle?

 • Hva finner forskeren i materialet sitt?
 • Hvilket materiale baserer forskeren seg på? Hvilken type empiri ligger til grunn?
 • Har forskeren tilstrekkelig teoretisk og empirisk dokumentasjon for det hun hevder?
 • Trekker forskeren fram noe i materialet som særlig sentralt i forhold til argumentasjonen hun setter fram?
 • Ut i fra hvilket faglig perspektiv arbeider hun?
 • Hvordan kan du bruke resultatene i din oppgave?

Retoriske grep i teksten?

 • Hvordan vil forfatteren overbevise deg om at perspektivet hun har er fruktbart?
 • Hvordan får hun deg til å eventuelt ignorere andre perspektiv eller svakheter i presentasjonen?
 • Hva gjør hun for å holde på oppmerksomheten din?
 • Hvordan vekker hun leseren? Hvilke eksempler velger hun å belyse? Er de morsomme? Urovekkende? Opplysende?
 • Hvilken holdning har forfatteren til stoffet hun presenterer? Hvordan inkluderes leseren? Lar hun sitt engasjement smitte over? Er tonen belærende/ viser hun faglig tyngde?

Hvordan forholder teksten seg til andre tekster?

Se på teksten i lys av andre tekster. Still følgende spørsmål:

 • Hva er teksten et svar på/en utfordring til?
 • Er teksten preget av andre tekster i samtiden?


Vurdering av relevans

Du har behov for ulike typer kilder avhengig av du ønsker svar på. Kildevurdering innebærer å ta for seg informasjonskildens verdi, i forhold til disse spørsmålene.
For å vurdere om en kilde er relevant må du i tillegg til en kvalitativ vurdering ta for deg innholdet i kilden i forhold til hva du faktisk er ute etter. Hvilken sammenheng skal du bruke kilden i? Sammenfaller kilden med temaet du skal skrive om?

Still følgende spørsmål til kilden du har foran deg:

 • Omhandler kilden de temaene du stiller spørsmål om?
 • På hvilken måte kan kilden belyse spørsmålene du stiller?

Tenk gjennom hvordan dine problemstillinger gjør kilden relevant eller ikke.
Sjekk :

 • Sammendrag
 • Innholdslister
 • Illustrasjoner
 • Konklusjoner
 • Referanseliste

Du bør se nærmere gjennom kilden ved hjelp av tekstanalyse for å se hvordan forfatterens språklige grep påvirker kildens innhold.

Du bør også sammenligne kilden med lignende kilder for å få en forståelse av hva kilden dekker og ikke dekker i forhold til oppgaven du skal skrive.