S&S » Skriving » Formelle krav til oppsett
Skriv ut

Formelle krav til oppsett

Siden er under utvikling.

Oppsettet av oppgaver ved universitet og høgskole følger bestemte formelle krav. Her finner du en en generell beskrivelse, men ulike studiesteder og -programmer kan ha mer spesifikke krav til omfang, referansestil, forside og så videre. Sjekk emnesidene for faget ditt. Felles for alle akademiske oppgaver er at det stilles strenge krav til sitering, referanselister og etisk bruk av kilder. En generell beskrivelse av innholdet i de ulike delene av en større oppgave finner du under oppbygning av en oppgave.

Forside

Mange institutter og avdelinger har en egen forsidemal som kan fylles ut. Forsiden inneholder vanligvis:

 • Tittel, eventuelt undertittel (for master- og bacheloroppgaver)
 • Ditt navn eller studentnummer
 • Oppgavetype
 • Institusjonstilknytning (universitet/høgskole, fakultet, institutt, emne)
 • Studiesemester

Her kan du laste ned logoer til bruk på forside fra UiO, UiB og HVL (kommer).

Maler

Bruk av maler (eng. templates) i Word anbefales for å spare arbeid. Malene har ferdige oppsett for innholdsfortegnelse, tekstformatering, overskrifter, kapittelnummerering, innrykk med mer. Når du har valgt en mal, er det viktig å bruke denne til all formatering av overskrifter, innrykk, sitater, fotnoter, figurer og så videre. Det betyr at dersom du vil gjøre endringer i for eksempel skriftstørrelse, må du endre selve malen. Marker området med den nye formateringen og høyreklikk nivået du vil endre (normal, overskrifter mv). Når du arbeider med oppgaven i malen, vil innholdsfortegnelsen automatisk oppdateres med riktige sidetall, overskrifter, punktlister, figurer mv. Høyreklikk på innholdsfortegnelsen for å oppdatere, eller bruk meny.

Innholdsfortegnelse generert i Word

Tips:

 • Dersom du limer inn tekst fra andre dokumenter eller plattformer, er det best å velge «lim inn som ren tekst» for å unngå å få med uønsket formatering.
 • Hvis du har fått problemer med layout og formatering, kan du klikke på ikonet for «vis usynlige», som ser slik ut: . Da vil du kunne oppdage usynlige funksjoner som mellomrom, linjeskift, sideskift og så videre.

Overskrifter

Velg mellom nummererte og unummererte overskrifter. Antall overskriftsnivåer tilpasses oppgavens lengde. I en lang oppgave (master og PhD-avhandling) vil tre nivåer ofte være tilstrekkelig (eksempel: 1.1.1), mens fire regnes som maksimalt (eksempel: 1.1.1.1).

Hvert nytt kapittel i en større oppgave starter på en ny side. Du setter inn sideskift fra meny, eller med PC-tastene Ctrl + Enter.

Brødtekst, marger og skriftstørrelse

Brødteksten er den teksten som kalles «normal» i Word-malene.

 • Linjeavstand er vanligvis halvannen (1,5).
 • Punktstørrelse: 11 i en moderne font som Calibri eller 12 i en tradisjonell font som Times New Roman.
 • Venstrejustert tekst med flytende høyremarg (ikke blokkjustert) gir best leselighet.
 • Topp- og bunnmarg skal være minst 2,5 cm.

I tabeller, figurer, fotnoter og referanseliste kan du bruke mindre punktstørrelse og enkel linjeavstand så lenge hensynet til lesbarhet er godt ivaretatt.

Det skal aldri være mer enn ett mellomrom etter hvert ord eller tegn. Hvis du trenger større mellomrom (innrykk), bruk tabulatortasten:

Illustrasjon: Colourbox

Sidetall (paginering)

Sidetall settes som regel nederst på siden. I lengre oppgaver kan forord og sammendrag markeres med romertall (i, ii, iii osv.), mens normal paginering (1, 2, 3 osv.) starter med innledningen. Dersom oppgaven skal trykkes, kan det være nødvendig å legge inn blanke sider for å få sidetallene på riktig plass.

Avsnitt

Avsnitt markeres enten med ekstra linjeskift eller innrykk. Det første er vanligst (og ordnes automatisk med Word). Merk at enkelt linjeskift ikke er tilstrekkelig for å markere avsnitt.

Sitater

Kortere sitater markeres med anførselstegn og kildehenvisning, men ikke kursiv. Unntaket er utsagn fra informanter, som gjerne kursiveres. Lengre sitater (mer enn 3 linjer eller 140 ord, avhengig av referansestil) rykkes inn med tabulator eller ved hjelp av wordmalen. Når sitatet har innrykk, skal det ikke skal ha anførselstegn eller kursiv.

Les mer om sitering under «hvordan referere«.

Figurer og billedtekst

#Innhold kommer#

Noter

I enkelte fagtradisjoner kan du velge å bruke fotnoter eller sluttnoter til opplysninger som ikke hører hjemme i den løpende teksten. Vær konsekvent i bruken av noter, og prøv å begrense omfanget.

Vedlegg

En del materiale kan legges som vedlegg, for eksempel intervjuguide, samtykkeskjema eller visse typer data. Vedleggene inngår ikke i antall sider.

Referanseliste

Alle kildene som er brukt, skal oppgis i samme referanseliste og ordnes alfabetisk. Hvis det er flere innførsler med samme forfatter, ordnes de kronologisk i stigende rekkefølge (eldste først). Referanser med samme årstall markeres med a, b, c osv. Les mer om referanselister under «hvordan referere«.

Tips: Hvis du velger å bruke referansehåndteringsverktøyet Endnote, bør du ha relativt gode dataferdigheter. Husk at det er fullt mulig å skrive en oppgave eller artikkel uten Endnote. Referanser kan enkelt kopieres fra Oria eller Google Scholar, men pass da på å sjekke at de er fullstendige.

#Boks med ressurser: Lenke til hjelpesider for Word for Windows, Word for Mac, Latex. Endnote, Zotero, Refman, Purdue OWL).#

For tegnsetting på norsk, se Korrekturavdelingen.no 

Sist oppdatert: 5. juli 2018

Til toppen